Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen, perusopinnot 25 op (UEF)

Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen 23-24

01.08.2023 00:00 - 31.12.2024 00:00

Opintokokonaisuus on suunnattu erityisesti opettajaksi opiskeleville ja se antaa valmiuksia varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen johtamistehtävissä toimimiseen.

Opintojen rakenne:
Perusopinnoissa käsitellään kasvatuksen ja koulutuksen lainsäädäntöä ja hallintoa, henkilöstön ja talouden johtamista, arviointia ja kehittämistä sekä pedagogista johtajuutta ja laatujohtamista. Lainsäädäntö, hallinto ja johtaminen opintojaksolla opiskelija voi valita koulutusmuodoittain eriytyvän seminaarin suuntautumisensa mukaisesti.

Opintojen suorittamisesta, aikatauluista, opetukseen osallistumisesta sekä suoritusjärjestyksestä:
Opinnot on aikataulutettu ja integroitu yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen. Huomioi tarkasti opetuksen kellonajat - ja opetukseen osallistumisen tiedot, myös etäopetuksessa! Vaikka opintoja voit opiskella etäopintoina, on tietyillä jaksoilla verkko-opetus kellonaikaan sidottua opetusta (esim. klo 14 – 16), ja tuolloin tulee opetukseen etänä (omalta koneelta) osallistua (läsnäolovaade). Eli vaikka opintoja voi suorittaa työn ohessa, etänä, huomioi mahdolliset kellonajat opetusaikatauluissa!

Kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen keskinäinen suoritusjärjestys on lähes vapaa, opinnot aloitetaan Johtajuusidentiteetti -opintojaksolla (aloitus syyskuussa tai tammikuussa). Johtajuusidentiteetti-opintojakso käynnistyy ensimmäisen kerran heti syyskuun alussa seminaarilla, ja opiskelija reflektoi ja rakentaa identiteettiään ja johtamisfilosofiaansa vuorovaikutuksessa koko lukuvuoden ajan huhtikuun lopussa olevaan päätösseminaariin saakka. Heille, jotka eivät ehdi mukaan syyskuussa, aloitusmahdollisuus on myös tammikuussa ja päätösseminaariin osallistutaan tällöin seuraavassa joulukuussa.

Kasvatus- ja koulutusyhteisöjen pedagoginen johtaminen 5 op -jakson voi suorittaa vain aikataulutetusti syyslukukaudella. Lainsäädäntö, hallinto ja johtaminen 2 op sekä Arviointi kehittämisen tukena 5 op on mahdollista suorittaa ainoastaan kevätlukukaudella. Kauppatieteelliset opintojaksot suositellaan suoritettavaksi järjestyksessä: Johtamisen perusteet 6 op, Henkilöstöjohtaminen 6 op. Näitä johtamisen opintojaksoja voi suorittaa vaihtoehtoisesti molempina lukukausina.

Kasvatus- ja koulutusalan johtamisen perusopintojen suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2.4 § säädetyn vaatimuksen rehtorilta vaadittavista opinnoista. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevassa asetuksessa (2 §) todetaan, että: "rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on: 1) ylempi korkeakoulututkinto; 2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus; 3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä 4) opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.” Pelkät kasvatus- ja koulutusalan johtamisen perusopinnot eivät yksinomaan tuota kelpoisuutta.    

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:

Huom! Klikkaamalla jakson nimeä saat näkyviin jaksokohtaiset tiedot. 
Johtajuusidentiteetti 1 op
Kasvatus- ja koulutusyhteisöjen pedagoginen johtaminen 5 op
Lainsäädäntö, hallinto ja johtaminen 2 op

Arviointi kehittämisen tukena 5 op
Johtamisen perusteet 6 op
Henkilöstöjohtaminen 6 op

Kasvatus- ja koulutusalan johtamisen perusopinnot suorittanut opiskelija:

  • tuntee johtamisen yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tekijöitä sekä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia yhteyksiä
  • osaa tarkastella ja arvioida johtamista teoreettisesti, käsitteellisesti ja systeemisesti
  • on saanut valmiuksia opetussuunnitelmatyön, arvioinnin ja kehittämisen johtamiseen pedagogisen laadun parantamiseksi
  • on vahvistanut ja monipuolistanut ammatillista johtajuusidentiteettiään ja osaa arvioida ja kehittää osaamistaan
  • (GT: johtaminen ja kehittäminen, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen)

Opintokokonaisuuden hinta on 415 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 €.

29.08.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 28.8.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).