Vuorovaikutus ja yhteistyö, 5 op

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

01.05.2023 00:00 - 30.06.2023 00:00

Opintoryhmätapaamiset toukokuu -23 (yksi kerta) ja kesäkuu -23 (yksi kerta, samalla jälkimmäinen kerta on ryhmäsuoritus).

•    vuorovaikutusteoriat ja niiden soveltaminen  
•    eettisyys ja kulttuurinen moninaisuus vuorovaikutuksessa  
•    vuorovaikutuksen havainnointi ja tutkiminen  
•    oma vuorovaikutusosaaminen  
 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•    osaa havainnoida erilaisissa konteksteissa tapahtuvia vuorovaikutustilanteita, eritellä niitä valituista näkökulmista ja tarkastella niiden herättämiä tunteita itsessä ja muissa  
•    osaa kuunnella toistaja ilmaista itseään ymmärrettävästi kulttuurinen moninaisuus huomioiden  
•    osaa tarkastella yksilöä ryhmän jäsenenä sekä ryhmän dynamiikan ja yhteisöllisyyden rakentumista  
•    soveltaa ymmärrystään ja taitojaan vuorovaikutuksesta erilaisissa tilanteissa (esim. palaute- ja ristiriitatilanteissa), ja kykenee toimimaan vuorovaikutustilanteissa eettisesti kestävällä tavalla.  
 

Ryhmänohjaustapaamiset ja ryhmäsuoritus (oppimistehtävä suoritetaan ryhmäsuorituksena lähiryhmässä, ryhmä valmistelee tehtävän yhdessä ja suorittaa sen ryhmässä työskennellen ja keskustellen).

Opintojakson hinta 125 €