Vuorovaikutus ja yhteistyö, 5 op - KTKP050

13.02.2024 00:00 - 22.03.2024 00:00

13.2.2024-22.3.2024
Orientaatio jakson verkkokurssille ti 13.2.2024 klo 17-18.30
Verkkokurssi 26.2.-22.3.2024
 

  • vuorovaikutusteoriat ja niiden soveltaminen  
  • eettisyys ja kulttuurinen moninaisuus vuorovaikutuksessa  
  • vuorovaikutuksen havainnointi ja tutkiminen  
  • oma vuorovaikutusosaaminen  

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa havainnoida erilaisissa konteksteissa tapahtuvia vuorovaikutustilanteita, eritellä niitä valituista näkökulmista ja tarkastella niiden herättämiä tunteita itsessä ja muissa  
  • osaa kuunnella toistaja ilmaista itseään ymmärrettävästi kulttuurinen moninaisuus huomioiden  
  • osaa tarkastella yksilöä ryhmän jäsenenä sekä ryhmän dynamiikan ja yhteisöllisyyden rakentumista  

soveltaa ymmärrystään ja taitojaan vuorovaikutuksesta erilaisissa tilanteissa (esim. palaute- ja ristiriitatilanteissa), ja kykenee toimimaan vuorovaikutustilanteissa eettisesti kestävällä tavalla

Ryhmätapaamiset ja verkkokurssi.