Tieteellinen tieto ja ajattelu, 5 op - KTKP040

14.11.2023 00:00 - 31.05.2024 00:00

14.11.2023-31.5.2024
Orientaatioluento (yhteinen jakson KTKP022 kanssa) ti 14.11.2023 klo 17-18.30
Oppimistehtävän palautus 31.5.2024 mennessä.
 

•    arkiajattelun, tieteellisen ajattelun ja argumentaation tunnuspiirteitä 
•    tutkimuksellinen lukutaito 
•    kasvatustieteellisen tutkimuksen lähestymistavat ja aineistonkeruumenetelmät
•    tutkimusetiikan perusteet, erityisesti hyvä tieteellinen käytäntö 
 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija  

  • tunnistaa arkiajattelun ja tieteellisen ajattelun perusteita ja eroja
  • osaa arvioida tietoa ja todellisuutta koskevia uskomuksia kriittisesti
  • tunnistaa argumentoinnin periaatteet ja soveltaa niitä kasvatusalan tutkimusten analyyttiseen tarkasteluun
  • tunnistaa kasvatustieteellisen tutkimuksen lähestymistapoja ja erilaisia aineistonkeruumenetelmiä
  • osaa rakentaa omaa asiantuntijatietoaan erilaisissa oppimisympäristöissä, digitaalisissa ja kasvokkaisissa kohtaamisissa
  • osaa rakentaa kasvatusalan tutkivaa asiantuntijuutta tutkittuun tietoon perustuen

Ryhmätapaamiset ja oppimistehtävät.