Tieteellinen tieto ja ajattelu, 5 op (JY)

01.03.2023 00:00 - 30.04.2023 00:00

Orientointi opintojakson sisältöön, tehtävien jako ja valmistautuminen ryhmäsuoritukseen, tapaamiset maaliskuu -23 (kaksi kertaa) ja ryhmäsuoritus huhtikuu -23.

•    arkiajattelun, tieteellisen ajattelun ja argumentaation tunnuspiirteitä 
•    tutkimuksellinen lukutaito 
•    kasvatustieteellisen tutkimuksen lähestymistavat ja aineistonkeruumenetelmät
•    tutkimusetiikan perusteet, erityisesti hyvä tieteellinen käytäntö 
 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija  
•    tunnistaa arkiajattelun ja tieteellisen ajattelun perusteita ja eroja
•    osaa arvioida tietoa ja todellisuutta koskevia uskomuksia kriittisesti
•    tunnistaa argumentoinnin periaatteet ja soveltaa niitä kasvatusalan tutkimusten analyyttiseen tarkasteluun
•    tunnistaa kasvatustieteellisen tutkimuksen lähestymistapoja ja erilaisia aineistonkeruumenetelmiä
•    osaa rakentaa omaa asiantuntijatietoaan erilaisissa oppimisympäristöissä, digitaalisissa ja kasvokkaisissa kohtaamisissa
•    osaa rakentaa kasvatusalan tutkivaa asiantuntijuutta tutkittuun tietoon perustuen
 

Ryhmänohjaustapaamiset ja ryhmäsuoritus (oppimistehtävä suoritetaan ryhmäsuorituksena lähiryhmässä, ryhmä valmistelee tehtävän yhdessä ja suorittaa sen ryhmässä työskennellen ja keskustellen).

Opintojakson hinta 125 €