Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

14.09.2023 00:00 - 30.11.2023 00:00

Sosiaalityölle keskeiset käsitteet, arvot, etiikka ja toimintaympäristöt. Sosiaalityön yhteiskunnallinen ja tieteellinen konteksti sekä käytännön suhde tutkimukseen ja teoriaan. Näitä tarkastellaan suhteessa sosiaalityön kohdeilmiöihin ja niiden määrittymiseen sekä sosiaalityön ammatillisen työn tiedonmuodostukseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet 1) paikantaa sosiaalityötä käytännön ammattina ja tieteenalana, 2) jäsentää sosiaalityötä osana yhteiskunnallista toimintaympäristöä, 3) tunnistaa ja tulkita sosiaalityön kohdeilmiöitä ja eettisiä periaatteita.

Geneeriset taidot:
Oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen
Kriittinen ajattelu
Etiikka
 

Toteutustapa: Luennot (16 h), oppimispäiväkirja ja kirjallisuustentti yht. 119 h (sis. opiskelijan itsenäinen työskentely). Avoimen yliopiston opiskelija suorittaa jakson kokonaisuudessaan verkossa.

Suoritustapa: Luennot, oppimispäiväkirja ja kirjallisuustentti.

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0-5. Kirjallisuustentti 50%, luentoihin pohjautuva oppimispäiväkirja 50%.

apulaisprofessori Elisa Tiilikainen

Tenttikirjallisuus: 1) Juhila, K.: Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Tampere: Vastapaino, 2006. JA Törrönen. M. ym. (toim.) Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 2016. Muu mahdollinen opintojakson moodlessa jaettava materiaali.

Hyväksiluku: Sosionomi AMK, geronomi AMK, kuntoutuksen ohjaaja AMK ja yhteisöpedagogi AMK-tutkinnolla saa hyväksi luetuksi opintojakson kirjallisuustentin. Muu opintojakson sisältö suoritetaan normaalisti. Kirjallisuustentin hyväksi lukeminen tapahtuu Pepissä ja tulee tehdä heti opintojakson käynnistyttyä.

95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

28.08.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 28.8.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).