Ryhmäanalyyttinen työnohjaajakoulutus (60 op)

Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia , Sosiaali ja terveys , Opetus ja kasvatus , Markkinointi, talous ja yrittäjyys , Ilmoittaudu nyt

17.09.2021 09:00 - 10.06.2023 15:30

Koulutus alkaa 17.9.2021 ja päättyy 10.6.2023.

Lähiopetuspäivät kello 9.00–15.30 sisältävät teoriaopetusta ja koulutustyönohjausta.

Lähiopetukset 2021:

pe-la 17.-18.9.2021
pe-la 8.-9.10.2021
pe-la 12.-13.11.2021
pe-la 10.-1.12.2021

Lähiopetukset 2022:

pe-la 21.-22.1.2022
pe-la 11.-12.2.2022
pe-la 18.-19.3.2022
pe-la 8.-9.4.2022
pe-la 13.-14.5.2022
pe-la 10.-11.6.2022
pe-la 2.-3.9.2022
pe-la 18.-19.11.2022

Lähiopetukset 2023:

pe-la 13.-14.1.2023
pe-la 10.-11.2.2023
pe-la 10.-11.3.2023
pe-la 21.-22.4.2023
pe-la 12.-13.5.2023
pe-la 9.-10.6.2023

Lähiopetusta on yhteensä 250 tuntia, joka sisältä myös 50 tuntia koulutustyönohjausta pienryhmissä.

Mikäli lähiopetuksen järjestäminen ei ole mahdollista koronatilanteen vuoksi, opetus järjestetään reaaliaikaisesti verkonvälityksellä.

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli.

Kiinnostaako uusi ura työnohjaajana?

 • Koulutus täyttää Suomen työnohjaajat ry:n koulutuskriteerit.
 • Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat käyttää nimikettä työnohjaaja STOry.
 • Opiskelija saa koulutuksen suoritettuaan osaamisensa näkyviin KOSKI-tietovarantoon.

Työnohjausta tarvitaan kaikilla aloilla. Koulutukseen hakeutuvalla pitää olla vähintään toisen asteen ammatillinen koulutus ja työkokemusta vähintään viisi vuotta sekä kokemusta työnohjauksesta (esim. omakohtainen osallistuminen työnohjaukseen) tai vastaavasta ohjauksellisesta prosessista.

Koulutuksen hyväksytysti suorittanut opiskelija osaa toimia itsenäisesti työnohjaajajana sekä yksilö- että ryhmänohjaustilanteissa. Hän osaa suunnitella työnohjauksen ohjattavien tarpeiden näkökulmasta. Opiskelija osaa perustella oman työnohjauksellisen käyttöteoriansa, johon hän tukeutuu työnohjauksessa. Opiskelija osaa markkinoida, perustella, suunnitella, toteuttaa ja arvioida työnohjausprosessin itsenäisesti, työnohjauksen yleisiä periaatteita ja ryhmäanalyyttisiä menetelmiä soveltaen.

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden jäsentämistä ja tarkastelua koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen avulla edistetään työntekijän jaksamista, työhön liittyvää oppimista ja kehitetään organisaation toimintaa.

Ryhmäanalyyttinen työnohjaus on saanut vaikutteita psykoanalyysista, systeemiteoriasta, sosiologiasta ja antropologiasta.Ryhmäanalyyttisessa menetelmässä mielenkiinto työyhteisöä tarkasteltaessa kohdistuu yksilöön ryhmässä ja ryhmään ympäristössä.

Koulutusta voidaan hyödyntää paitsi työnohjaajana myös johtajana tai esimiehenä, opettajana tai muissa asiantuntijatehtävissä sekä ihmissuhdetyössä, jossa tarvitaan ryhmänohjaustaitoja.

Koulutus sisältää seuraavat osiot, jotka jakautuvat eri teemoihin:

 • aloitus- ja lopetusseminaarit (2 op)
 • ryhmäanalyysi (9 op)                                   
 • työnohjaus (40 op)
 • työnohjausharjoittelu (9 op)
   

Ryhmäanalyyttisen työnohjaajakoulutuksen sisällöt

Aloitus- ja lopetusseminaari (2 op)

 • Ryhmädynamiikan perusteet
 • Erityiskysymykset työnohjauksesta ja lopputöiden käsittely

Ryhmäanalyysi (9 op)

 • Ryhmäanalyysin perusteet
 • Ryhmäanalyyttisen ajattelun syventäminen
 • Yksilö ryhmässä, ryhmä ympäristössä
 • Työnohjaaja yrittäjänä (kilpailutus ja sopimukset)
 • Ryhmäanalyyttinen työnohjauksen työnohjaus

Työnohjaus (40 op)

 • Työnohjaamisen taito 1
 • Työnohjaamisen taito 2
 • Työnohjaus ja oppiminen
 • Työnohjaajan taidot ja persoona
 • Negatiiviset ryhmäilmiöt ja kriisit työnohjauksessa
 • Työnohjauksen vaikuttavuustekijät ja ydinelementit
 • Haastavat tilanteet työnohjauksessa
 • Ikä ja kulttuuriset tekijät
 • Työnohjaaja kasvun fasilitaattorina
 • Vaativa ja muuttuva työelämä
 • Käyttöteoria ja käytännön työnohjaus
 • Yksilö ja ryhmä

Työnohjausharjoittelu  (9 op)

 • Ryhmätyönohjaus
 • Yksilötyön ohjaus

Tutustu lähemmin ryhmäanalyyttisen työnohjaajakoulutuksen osaamistavoitteisiin.

Koulutuksessa käytetään erilaisia opetusmenetelmiä monipuolisesti: luentopetusta lyhyinä alustuksina käsiteltäviin teemoihin, opiskelumateriaalin lukemista ja materiaaleista keskustelua, ohjausharjoituksia ja niiden pohjalta yksin, pienryhmissä tai koko ryhmänä toteutettavia pohdintoja, ryhmätöitä tai keskusteluja.

Koulutuksessa pyritään kiireettömään dialogisuuteen ja tuetaan hyvää ilmapiiriä. Periaatteena on, että lähiopetus toteutetaan opiskelijoiden elämänkokemusta hyödyntäen, annetaan aikaa pohdinnoille ja opiskelijoiden kysymyksille, joiden esittämiseen myös kannustetaan. Lähiopetuksessa on tavoitteena myös siirtovaikutus – koulutuksen ilmapiirin ja siinä saadun vuorovaikutuksen mallin toivotaan siirtyvän opiskelijoiden ohjaamistyöhön.

Opiskelijalla on mahdollisuus saada työnohjausosaaminen näkyväksi KOSKI-tietovarantoon.

Koulutuksen johtaja Marjut Jaakkosela, erikoissairaanhoitaja, ryhmäanalyytikko VET, työnohjaaja STOry

Vastuukouluttaja Suvi-Tuuli Porkka, sosiaalityöntekijä, esh, ryhmäanalyytikko ET, työnohjaaja STOry

Vastuukouluttaja Liisa Nieminen, diakoni-sosionomi AMK, ryhmäanalyytikko ET, työnohjaaja STOry

Koulutus täyttää Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) koulutuskriteerit.

Koulutuksen suorittaneet opiskelijat hyväksytään STOryn jäseniksi ja saavat oikeuden käyttää työnohjaaja STOry -nimikettä. Opiskelijaksi ilmoittautuvalla toivotaan olevan harjoitustyönohjausryhmä mietittynä, jotta käytännön työnohjaukseen päästään heti koulutuksen alkuvaiheessa.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

Arviointi

Opiskelijan osaaminen koulutuksessa arvioidaan hyväksytty / hylätty- asteikolla.  Koulutus on suoritettu hyväksytysti, kun opiskelijan osaaminen koulutuksen päätyttyä voidaan arvioida vähintään koulutuksen osaamisperusteiden tasoiseksi.

Opiskelijan osaamista arvioidaan kirjallisten tehtävien, seminaareissa käytyjen keskusteluiden, oppimis- ja ohjauspäiväkirjan sekä lopputyön perusteella. Opiskelija kirjoittaa lopputyönsä prosessikirjoittamisen periaatteiden mukaan, jolloin opiskelijan osaamisen kehittymistä prosessin eri vaiheissa voidaan arvioida. Opiskelijan osaamisen arviointi painottuu opiskelijan omaan ja kouluttajien käsitykseen opiskelijan tiedollisesta, taidollisesta ja asenteellisesta osaamisesta.

Koulutuksen lopussa kerätään palaute opiskelijoiden ohjaamien ryhmien jäseniltä ja yksilöohjattavilta. Palautteen kysymykset käsittelevät työnohjausta työnteon tukemisen menetelmänä ja ohjaajan toiminnan merkitystä.

Kirjallisuus ja kirjalliset tehtävät

Opiskelija lukee työhön, työnohjaukseen ja ryhmäanalyysiin liittyvää kirjallisuutta 2000 sivua. Opiskelija kirjoittaa koulutuksen aikana esseitä, oppimispäiväkirjaa ja ohjauspäiväkirjaa. Lopputyönä opiskelija kirjoittaa artikkelin oman mielenkiintonsa perusteella valitusta työnohjaukseen liittyvästä aiheesta.

5850 €. Opintomaksu sisältää lähijaksojen opetuksen, välitehtävien ohjauksen, lopputyön ohjauksen. Opintomaksu laskutetaan 18 erässä opetuspäivien yhteydessä. Opiskelija hankkii lisäksi omakustanteisesti 40 tuntia ryhmämuotoista ryhmäanalyyttistä työnohjausta. Työnohjaus maksaa 700 euroa, ja se maksetaan työnohjaajalle suoraan.

22.08.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 22.8.2021 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 22.8.2021 jälkeen perimme koulutuksen koko hinnan.