Runous, 5 op (JY)

-

Lähiopetus Mikkelin kesäyliopistossa la 10.6. klo 10-16.15.

 

Runouden keskeisten piirteiden, muotojen ja traditioiden harjoittelu: kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
•    määritellä runouden osana kirjoittamisen lajeja, traditiota ja omaa kirjoittamistaan
•    tunnistaa runouden keskeisiä historiallisia suuntauksia
•    hyödyntää runoilmaisun tekniikoita omassa kirjoittamisessaan
•    kirjoittaa runoja ja arvottaa niitä suhteessa lajin vaatimuksiin
•    tunnistaa ja etsiä teksteilleen julkaisukanavia.
 

Lähiopetus la 10.6. ja tehtävät. 

Opettajana FT Vesa Lahti.

Oppimateriaalit:
Hosiaisluoma, Y. 2003. Kirjallisuuden sanakirja. Helsinki: WSOY.
Hytönen, V. & Sutinen, V.-J. 2007. Poetiikkaa. Seitsemän esseetä runouskäsityksistä. Turku: Savukeidas.
Hytönen, V. & Huotarinen, V.-T. 2009. Poetiikkaa II. Runouskäsitysten toistoa. Turku: Savukeidas.
Hytönen, V. 2014. Poetiikkaa III. Turku: Savukeidas.
Hökkä, T. (toim.) 2000. Oi runous. Romantiikan ja modernismin runouskäsityksiä. Helsinki: SKS.
Kainulainen, S., Kesonen, K. & Lummaa, K. (toim.). 2007. Lentävä Hevonen. Välineitä runoanalyysiin. Tampere: Vastapaino.
Lummaa, Karoliina. 2016. Runouden lukemisesta muuttuvassa ilmastossa. Tuli & Savu, nro 83. pdf
Lisäksi opettajan antama muu materiaali.
 

17.05.2023 mennessä