Osaaminen ja asiantuntijuus, 5 op (JY)

01.11.2022 00:00 - 30.11.2022 00:00

Opintoryhmätapaaminen marraskuu -22 Mikkelin kesäylipistossa. Tentti (suoritustapa tarkentuu kevään -22 aikana).

•    asiantuntijuus korkeatasoisen osaamisen kehittymisenä 
•    asiantuntijuus yhteisöllisenä ilmiönä 
•    asiantuntijatiedon luonne, kehittäminen ja tukeminen 
•    ammatillinen identiteetti ja ammatillinen toimijuus 
•    asiantuntijuus ja työssä oppiminen kasvatusalalla 
•    muuttuva asiantuntijuus nyt ja tulevaisuudessa 
 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija  
•    osaa eritellä asiantuntijuutta, osaamista ja ammatillista identiteettiä käsitteinä ja tutkimuksen valossa
•    osaa tarkastella tietoisesti ja kriittisesti omia näkökulmiaan asiantuntijuuteen ja osaamisen kehittämiseen 
•    tunnistaa oman roolinsa aktiivisena asiantuntijuuden ja osaamisensa rakentajana 
 

Ryhmänohjaustapaamiset (n. 4 t) ja suoritustapana tentti / etätentti Moodlessa (suoritustapa tarkentuu).

Opintojakson hinta 125 €