Oppiminen ja ohjaus osa 2, 3 op - KTKP012 (JY)

24.10.2023 00:00 - 30.11.2023 00:00

Orientaatioluento ti 24.10.2023 klo 17-18.30
Oppimistehtävän palautus 30.11.3023 mennessä.
 

  • oppiminen, ohjaus ja oppimisympäristöt elämänkulun eri vaiheissa
  • erilaisten oppijoiden huomioiminen oppimisessa ja ohjauksessa
  • oppimiskäsitykset ja niiden merkitys pedagogiikassa
  • oppimisen ja osaamisen arvioinnin erilaiset periaatteet
  • omien arvojen ja käsitysten reflektointi kasvatusalan asiantuntijana

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tarkastella omia näkemyksiään jatkuvasta oppimisesta ja ohjauksesta kytkemällä niitä tutkimukseen perustuviin käsitteisiin ja näkökulmiin
  • hahmottaa oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden ja moninaisuuden
  • osaa tarkastella oppimisympäristöjä ja oppimisprosesseja erilaiset oppijat huomioiden
  • tuntee oppimisen arvioinnin erilaisia periaatteita ja ymmärtää arvioinnin merkityksen jatkuvan oppimisen tukemisessa
  • tiedostaa omia arvojaan ja omaa vastuutaan tulevana kasvatusalan asiantuntijana

Ryhmätapaamiset ja oppimistehtävä.