Oppiminen ja ohjaus osa 2, 3 op (JY)

-

•    oppiminen, ohjaus ja oppimisympäristöt elämänkulun eri vaiheissa
•    erilaisten oppijoiden huomioiminen oppimisessa ja ohjauksessa
•    oppimiskäsitykset ja niiden merkitys pedagogiikassa
•    oppimisen ja osaamisen arvioinnin erilaiset periaatteet
•    omien arvojen ja käsitysten reflektointi kasvatusalan asiantuntijana
 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•    osaa tarkastella omia näkemyksiään jatkuvasta oppimisesta ja ohjauksesta kytkemällä niitä tutkimukseen perustuviin käsitteisiin ja näkökulmiin
•    hahmottaa oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden ja moninaisuuden
•    osaa tarkastella oppimisympäristöjä ja oppimisprosesseja erilaiset oppijat huomioiden
•    tuntee oppimisen arvioinnin erilaisia periaatteita ja ymmärtää arvioinnin merkityksen jatkuvan oppimisen tukemisessa
•    tiedostaa omia arvojaan ja omaa vastuutaan tulevana kasvatusalan asiantuntijana
 

Ryhmätapaamiset lokakuu -22 (kolme kertaa) Mikkelin kesäyliopistossa.

Ryhmänohjaustapaamiset (n. 6-8 t) ja ryhmäsuoritus (oppimistehtävä suoritetaan ryhmäsuorituksena lähiryhmässä, ryhmä valmistelee tehtävän yhdessä ja suorittaa sen ryhmässä työskennellen ja keskustellen).

Opintojakson hinta 65 €