Oppiminen ja ohjaus, osa 1, 2 op (JY)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

-

•    oppiminen, ohjaus ja oppimisympäristöt elämänkulun eri vaiheissa
•    erilaisten oppijoiden huomioiminen oppimisessa ja ohjauksessa
•    oppimiskäsitykset ja niiden merkitys pedagogiikassa
•    oppimisen ja osaamisen arvioinnin erilaiset periaatteet
•    omien arvojen ja käsitysten reflektointi kasvatusalan asiantuntijana
 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•    osaa tarkastella omia näkemyksiään jatkuvasta oppimisesta ja ohjauksesta kytkemällä niitä tutkimukseen perustuviin käsitteisiin ja näkökulmiin
•    hahmottaa oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden ja moninaisuuden
•    osaa tarkastella oppimisympäristöjä ja oppimisprosesseja erilaiset oppijat huomioiden
•    tuntee oppimisen arvioinnin erilaisia periaatteita ja ymmärtää arvioinnin merkityksen jatkuvan oppimisen tukemisessa
•    tiedostaa omia arvojaan ja omaa vastuutaan tulevana kasvatusalan asiantuntijana.
 

Ryhmätapaaminen marraskuu -22 (tarkempi ajankohta ilmoitetaan kesän aikana) Mikkelin kesäyliopistossa

Ryhmänohjaustapaamiset (1-2 t) ja oppimistehtävä yksilö- tai parivastauksena.

Opintojakson hinta 60 €