Nykyenglannin äänteet 2 op (UEF)

Kielet, informaatio ja viestintä, yksittäiset jaksot

01.04.2023 00:00 -

Huhti-kesäkuu 2023, tarkat aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.

Mikkelin kesäyliopisto

Kurssi perehdyttää englannin fonetiikkaan ja fonologiaan kielentutkimuksen ja käytännön näkökulmista. Teoreettinen osio käsittelee seuraavia osatekijöitä: englannin segmentaaliset ja prosodiset piirteet, allofoninen vaihtelu, intonation funktiot, sekä fonetiikan ja fonologian sovellukset kielenopetuksessa ja kieliteknologiassa. Käytännöllinen osio alkaa diagnostisella testillä. Opiskelijat, joiden ääntäminen poikkeaa huomattavasti standardienglannista, osallistuvat ääntämisharjoituksiin (7h) kielistudiossa opettajan ohjauksessa. Harjoituksissa kiinnitetään huomiota kunkin opiskelijan yksilöllisiin ongelmiin äänteiden ja prosodisten piirteiden tuottamisessa (esim. intonaatio, heikot muodot ja yhdistäminen). Opiskelijat, jotka läpäisevät diagnostisen testin, tekevät ääntämisharjoitukset itsenäisesti Moodlen materiaalien avulla.

Opintojakso kehittää seuraavia työelämätaitoja:

  • Kielitaito, merkityksenanto, argumentointi, laajojen aineistokokonaisuuksien hallinta, ohjelmoinnillinen ajattelu, ajanhallinta- ja priorisointitaidot.

Opintojakson hyväksyttävästi suorittanut opiskelija osaa

  • erotella englannin kielen äänteet toisistaan ja tuottaa ne puhetilanteeseen sopivalla tavalla
  • tunnistaa ja tuottaa keskeiset segmentaaliset ja prosodiset piirteet, kuten rytmi, yhdistäminen, vokaalireduktio ja intonaatio sekä käyttää niitä puheessaan
  • tuntee englannin fonologian peruspiirteet
  • tiedostaa sekä fonetiikan ja fonologian roolin englannin kielen opetuksessa ja tutkimuksessa, ja osaa käyttää oppimaansa tietoa nykyenglannin kuvauksessa.

Lähiopetus Mikkelin kesäyliopistossa. Luennot ja harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely. Jaksolla 80 % läsnäolo. Käytännön osion alussa diagnostinen koe, lopputentti sekä harjoitusten hyväksytty suorittaminen.
 

Vahvistetaan myöhemmin