Nykyenglannin rakenteet I 3 op (UEF)

Kielet, informaatio ja viestintä, yksittäiset jaksot

-

Syyskuu 2023 – tammikuu 2024, tarkat aikataulut ilmoitetaan myöhemmin. Lähiopetusta Mikkelin kesäyliopistossa 
ja reaaliaikaista verkko-opetusta.
 

Kurssi koostuu luennoista ja harjoituksista, joissa keskitytään nykyenglannin korpuspohjaiseen kielioppiin. Luennoilla ja harjoituksissa käsitellään keskeiset sanaluokat, verbilausekkeen
semantiikka, lausetyypit peruselementteineen ja niiden diskurssifunktiot. Kieliopin kuvauksessa otetaan huomioon tekstilajin vaikutus kielioppiin ja rakenteiden taajuus laajoissa digitaalisissa tekstikorpuksissa.

Kurssi kehittää seuraavia työelämätaitoja:
•    Kielitaito, merkityksenanto, argumentointi, laajojen aineistokokonaisuuksien hallinta, ohjelmoinnillinen ajattelu, ajanhallinta- ja priorisointitaidot
 

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

  • tunnistaa englannin sanaluokat ja lauseenjäsenet ja niiden kieliopilliset suhteet
  • tiedostaa korpuspohjaisen kieliopin roolin englannin kielen opetuksessa ja tutkimuksessa, ja osaa käyttää oppimaansa tietoa nykyenglannin kuvauksessa
  • ymmärtää tekstilajin ja taajuuden roolin englannin kuvailevassa kieliopissa.

Lähiopetusta Mikkelin kesäyliopistossa (8 t) että reaaliaikaista verkko-opetusta (14 t). 
Luennot ja harjoitustehtävät (22 t), itsenäinen työskentely (59 t). 80% läsnäolo. Lopuksi kirjallinen kuulustelu.
 

Vahvistetaan myöhemmin.