Musiikkiterapian perusopinnot 25 op (JY)

Musiikkiterapian perusopinnot 24-25 , Sosiaali ja terveys, avoin , Opetus ja kasvatus, avoin , Kulttuuri ja hyvinvointi, avoin

12.10.2024 00:00 - 31.07.2025 00:00

Opintojen verkkovälitteinen aloitusinfo torstaina 3.10. klo 17-18.30. 

Musiikkiterapian perusopinnot muodostavat kokonaisuuden, joka koostuu sekä musiikkiterapian omasta ydinsisällöstä että katsauksesta musiikkipsykologiaan. Opintokokonaisuus rakentuu musiikkiterapian lähestymistavoista, teoreettisesta ja menetelmällisestä perustasta, koulutuksen käytännöistä ja sisällöistä sekä tutkimustoiminnan pääsuuntausten ja tulosten kuvauksesta.

Lue Annan opiskelijatarina Musiikkiterapian perusopinnoissa!

Musiikkiterapia on kehittynyt eri tavoin eri maissa niin teoreettisesti kuin menetelmällisestikin. Siksi perusopintoihin sisältyy melko paljon musiikkiterapian kuvaamista kansallisesta, suomalaisesta näkökulmasta. Toisaalta globalisaatiokehitys on musiikkiterapiankin osalta lisännyt kansainvälistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Tämä näkyy esimerkiksi joidenkin kansainvälisesti tunnettujen musiikkiterapiamallien jalkautumisena Suomeen. Näitä malleja käsitellään osaltaan musiikkiterapian perusopinnoissa. 

Opintoihin sisältyy myös useisiin eri asiakasryhmiin liittyviä terapiakäytäntöjä, toimintamallien kuvauksia ja tapausesimerkkejä. Opettajakuntaan kuuluu siksi myös alamme kokeneimpia kliinikkoja, jotka esittelevät musiikkiterapian kliinistä toimintaa eri näkökulmista. Musiikkipsykologia on musiikkiterapian lähiala, jossa tehdään paljon teoreettista ja empiiristä tutkimusta, joka käsittelee esimerkiksi musiikin ja tunteiden välistä suhdetta, musiikkia ja aivoja sekä musiikin kehollisia ulottuvuuksia. Lähialojen tutkimustieto on sovellettavissa musiikkiterapian käytäntöjen ja mallien kehittämiseen.
 

Opinnot sopivat erityisesti hoito-, ohjaus-, kasvatus-, erityiskasvatus- tai musiikkialan ammateissa toimiville tai niihin tähtääville. Lähiopetuksen (ja osittaisen verkkovälitteisen opetuksen) lisäksi musiikkiterapian opintoihin sisältyy itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:
- on saanut peruskäsityksen musiikkiterapiasta ammatti- ja tutkimusalana
- ymmärtää musiikkiterapian laajana yläkäsitteenä, joka pitää sisällään paljon erilaisia teoreettisia ja menetelmällisiä sovelluksia
- tuntee musiikkiterapian pääasiakasryhmät ja perustasolla niihin liittyvät kliiniset käytänteet ja teoreettiset lähtökohdat
- ymmärtää perustasolla musiikin psykologisia merkityksiä ja vaikutuksia. 
 


Opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot:

Huom! Klikkaamalla jakson nimeä saat näkyviin jaksokohtaiset tiedot. 

MTEP011 Johdatus musiikkiterapiaan 5 op Opetus la 12.10.2024 klo 10-17. 
MTEP1016 Musiikkiterapian teoriaa, lähestymistapoja ja menetelmiä 5 op Lähiopetus la 2.11.2024 ja verkko-opetus to 21.11. 
MTEP1017 Näkökulmia musiikkiterapiaan Suomessa 5 op Lähiopetus la 14.12.2024, la 25.1.2025  ja la 1.2.2025 
MTEP1020 Musiikkipsykologia I 5 op Verkko-opetus ti 4.3.2025 ja ti 11.3.2025. Lisäksi kaksi arki-iltaa (ajankohdat tarkentuvat)
MTEP033 Kirjallinen työ 5 op Verkko-opetus ke 13.11.2024. Lisäksi päätöstapaaminen kevät 2025. 

925 €

28.09.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 28.9.2024 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).