Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op (HY)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

08.01.2024 00:00 - 22.02.2024 00:00

Opintojaksolla on kaksi aihealuetta, monikulttuurisuus ja erityispedagogiikka.

Monikulttuurisuuden osuudessa käsitellään
• esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimista sosiokulttuurisessa viitekehyksessä
• lapsen yksilöllisten tarpeiden ja taustojen tunnistamista ja huomioimista esi- ja alkuopetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
• monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohtia ja sosiaalisesti oikeudenmukaista esi- ja alkuopetusta.
• kodin ja kasvatusinstituution välistä yhteistyötä
• opettajan interkulttuurista kompetenssia.

Erityispedagogiikan osuudessa käsitellään
• oppimisen, tunnesäätelyn, käyttäytymisen ja ympäristön keskinäisiä riippuvuussuhteita.
• kehityksellisten häiriöiden tunnuspiirteitä
• lukivaikeutta ja lukiopetusta
• myönteisen ohjauksen toimintatapoja
• vertaissuhteiden tukemisen tapoja.

Monikulttuurisuus:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee ja osaa käyttää monikulttuurisuuskasvatuksen keskeisiä käsitteitä
• kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan esi- ja alkuopetusta moninaisuus ja monikulttuurisuus huomioiden
• ymmärtää inkluusion perusperiaatteita sekä erilaisia monikulttuurisuuskasvatuksen ulottuvuuksia ja lähestymistapoja.
• ymmärtää perheiden moninaisia taustoja ja kykenee tekemään yhteistyötä erilaisten perheiden kanssa
• kykenee tukemaan lapsen positiivisen identiteetin kehitystä.

Erityispedagogiikka:
Opiskelija ymmärtää
• havainnoinnin ensisijaisuuden käyttäytymisen ja oppimisen erilaisten ilmenemismuotojen tunnistamisessa.
• oppimisen, tunnesäätelyn ja käyttäytymisen taustalla olevia biologisia, kehityksellisiä ja kulttuurisia mekanismeja.
• lapsen lukivaikeuden ja siihen liittyvän lukiopetuksen.
• opettajan myönteisen ohjauksen tärkeyden kaikkien lasten oppimisessa.
• vertaissuhteiden, aktiivisen osallisuuden ja ryhmätoiminnan tärkeyden oppimisprosessissa.

Erityispedagogiikka -osio, opettaja KT Petra Vaittinen

Kaikille yhteiset luennot:
ma 8.1.2024 klo 17-18.30, 2 t

Ryhmäopetus:
Ryhmä 1:
ti 9.1.2024 klo 17-19.30
ti 16.1.2024 klo 17-19.30
ma 22.1.2024 klo 17-19.30
to 25.1.2024 klo 17-19.30

Ryhmä 2:
to 11.1.2024 klo 17-19.30
to 18.1.2024 klo 17-19.30
ti 23.1.2024 klo 17-19.30
ma 29.1.2024 klo 17-19.30

Moninaisuus -osio, opettaja dos. Heini Paavola

Kaikille yhteiset luennot:
ti 30.1.2024 klo 17-18.30, 2 t

Ryhmäopetus:
Ryhmä 1:
to 1.2.2024 klo 17-19.30
ti 6.2.2024 klo 17-19.30
ti 13.2.2024 klo 17-19.30
ti 20.2.2024 klo 17-19.30

Ryhmä 2:
ma 5.2.2024 klo 17-19.30
to 8.2.2024 klo 17-19.30
to 15.2.2024 klo 17-19.30
to 22.2.2024 klo 17-19.30

Ryhmäjaot ilmoitetaan opintojen alkaessa.

Verkkoluennot, ryhmäkerrat verkossa, oppimistehtävät

Suositeltava edeltävä opintojakso: Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op

KT Petra Vaittinen ja dos. Heini Paavola

Monikulttuurisuus osuuden pakollinen kirjallisuus:

Robinson, K. & Jones-Diaz, C. H. (2006). Diversity and difference in early childhood education: issues for theory and practice. McGraw-Hill Education
Yelland, N. (ed.) (2005; 2008). Critical Issues in Early Childhood Education. Maidenhead: Open University Press.

Lisäksi opettajan osoittamat tieteelliset ajankohtaiset artikkelit.

Erityispedagogiikan osuuden pakollinen kirjallisuus:

Takala, M. & Kairaluoma, L., (toim.) (2019). Lukivaikeudesta lukitukeen (toimitettu teos), ss. 5 – 197. Helsinki: Gaudeamus.

Kujala, T., Krause, C.M., Sajaniemi, N., Silven, M., Jaakkola, T., Nyyssölä, K. (2012). Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti. Opetushallituksen julkaisuja.

Luennoitsijoiden kanssa sovittavat ajankohtaiset artikkelit
 

Luennot välitetään reaaliaikaisesti Zoomissa. Luentojen osoitteet ilmoitetaan kurssin verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Luentoja ei tallenneta. Opinnoissa on 90 % läsnäolovelvollisuus.

165 €

18.12.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 18.12.2023 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen perimme koko hinnan riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).