Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op (UTU) ASKI0014

15.02.2023 00:00 - 29.03.2023 00:00

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Monikulttuurisuus-opintokokonaisuus 25 op (UTU)

Kurssilla taustoitetaan maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien hyvinvointia ja asemaa terveys- ja sosiaalipalveluiden käyttäjinä. Kurssilla pohditaan, miten kulttuuritausta vaikuttaa jokaisen, myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten, käsityksiin hyvinvoinnista, terveydestä ja sairaudesta. Lisäksi kurssilla käsitellään kielen ja vuorovaikutustaitojen merkitystä monikulttuurisissa kohtaamisissa ja pohditaan, millaisin keinoin yhteisymmärrystä voi edistää.

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää, että terveysjärjestelmät ovat kulttuurisesti rakentuneita ja että henkilön kulttuurisella taustalla on merkitystä hänen kokemukselleen omasta terveydestään, hyvinvoinnistaan, ongelmistaan ja sairaudestaan ja että kulttuuristen erityispiirteiden ymmärtäminen on tärkeä osa onnistunutta vuorovaikutusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilaskohtaamisissa.

Tuutoroitu verkkokurssi, reaaliaikaisia verkkoluentoja sekä luentotallenteita, viikoittain eteneviä tehtäviä, joista osa tehdään omassa tuutoriryhmässä (Teams/Zoom). 

Suoritustapa:
Osallistuminen aktiivisesti opintoryhmätapaamisiin sekä essee, verkko-/palauteseminaari.

Annastiina Mäkilä, Karoliina Salo, Tiina Alakärppä. Opintoryhmän tuutor (tämän jakson tuutortiedot ilmoitetaan myöhemmin).

Oppimateriaalit:
Ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi:
0-5. Hyväksyttyyn kurssisuoritukseen vaaditaan kurssilla annettujen ohjeiden mukainen oppimispäiväkirja

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuden maksuun (440 e).