Mediamaiseman murrokset 5 op (JY)

-

Syksy 2022. 

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot 25 op (JY) 

Opiskelija

  • tuntee mediajärjestelmien sekä mediamaiseman murrokset
  • ymmärtää median digitalisoitumisen merkityksen yhteiskunnassa
  • tuntee verkkoviestinnän ja sosiaalisen median ominaispiirteet
  • ymmärtää mediamaiseman murrosten vaikutuksia median tuottamiseen ja kuluttamiseen.

Opintojaksolla tutustutaan mediamaiseman murroksiin ja niiden keskeisiin taustatekijöihin. Lisäksi hahmotetaan digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median keskeisiä piirteitä eri näkökulmista ja perehdytään mediamaiseman murrosten vaikutuksiin journalismissa, mediasisältöjen kuluttamisessa sekä ihmisten osallistamisessa.

Jakson kirjallisuus (huom! Tarkista jakson ajantasainen kirjallisuus opintojaksosi Moodle-ympäristöstä):

1. Malmelin & Villi (toim.) 2015. Mediajohtaminen – näkökulmia uudistuvaan media-alaan (saatavilla e-kirjana)

2. Bruns 2018. Gatewatching and News Curation. Journalism, Social Media, and the Public Sphere.

Saatavana open access e-kirjana:  https://eprints.qut.edu.au/116434/1/Gatewatching%20and%20News%20Curation%20%282018%29.pdf

3. Fuchs 2017 (2. uud. painos) Social Media. A Critical Introduction.

Opintojakson hinta on 100 €.