Logopedian perusteet 5 op (UTU)

21.09.2022 00:00 - 30.11.2022 00:00

Syys - marraskuu 2022, kurssi alkaa 21.9.2022

Opintojakson käytyään opiskelija

• ymmärtää logopedian tieteenalan sisällön sekä yhteydet lähitieteenaloihin
• ymmärtää puheterapeutin rooliin kuuluvat perustehtävät ja mahdollisuudet toimia asiantuntijatehtävissä
• ymmärtää kliinisen työn ja tutkimuksen välisen merkityksen
• ymmärtää logopedian alan peruskäsitteistöä ja tuntee logopedian kannalta keskeisiä häiriöitä, arvioinnin ja kuntoutuksen perusperiaatteita sekä suuntauksia, jotka ohjaavat kliinistä työtä ja tutkimusta
 

Luennoilla ja harjoituksissa tutustutaan logopedian alaan ja sen käsitteistöön käymällä läpi seuraavia aihekokonaisuuksia: 

• logopedia tieteenalana, yhteydet lähitieteenaloihin, kliiniseen työhön ja tutkimukseen vaikuttavat suuntaukset
• puheterapeutin rooli kliinisessä työssä ja logopedisen tutkimuksen edistäjänä
• logopediset häiriöt ja niiden ennaltaehkäisy, arviointi ja kuntoutus
 

Luentotallenteet n. 40 t, neljä-kuusi opintoryhmätapaamista tuutorin johdolla kesäyliopistolla.

Suoritustapa:
Tentti ja harjoitustehtävät. 
 

Kati Renvall

Oppimateriaalit:
Owens, R. E., Farinella, K. A. & Metz, D. E., Introduction to Communication Disorders: A Lifespan Evidence-Based Approach (2015, 5. painos). Boston: Pearson.