Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutus 40 op

Valitettavasti koulutus on jo täynnä

Sosiaali ja terveys , Opetus ja kasvatus

04.02.2021 09:00 - 18.02.2022 17:00

4.2.2021–18.2.2022, yhteensä 16 lähiopetuspäivää (7 osiota).
1. ja 5. osiot 3 päivää ja muut osiot 2 päivää (tarkemmat päivämäärät Ohjelma -osiossa).

Koulutuspäivät kello 9.00–17.00 (9 tuntia).

Koulutus toteutetaan lähtökohtaisesti lähiopetuksena ja poikkeustilanteissa lähiopetusta voi seurata myös etäyhteydellä.
Tarvittaessa kukin koulutusosio voidaan järjestää kokemuksellisena online-opetuksena.
 

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

Koulutus on tarkoitettu lasten ja nuorten kanssa työskentelevälle kuntoutusterapian, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen, terveydenhuollon, lastensuojelun ja sosiaali- tai hoitotyön ammattilaiselle tai ohjaustyön yrittäjälle.

Koulutus soveltuu mm. varhaiskasvatuksen opettajille, luokanopettajille, erityisopettajille, sairaalakoulujen opettajille ja ohjaajille, toiminta-, puhe- ja fysioterapeuteille, lasten ja nuorten psykiatrisille hoitajille.

Vuoden täydennyskoulutus antaa lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille valmiudet ohjata tunnetaitoja omaan ammattitaitoon ja työnkuvaan integroituna joko ryhmämuotoisesti tai yksilötyössä. Koulutuksen laajuus on 40 opintopistettä. Koulutuksen voi suorittaa työn ohessa.

Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata tunnetaitohetkiä monimenetelmällisesti, auttaa lapsia ja nuoria tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan.

Koulutuksessa on mukana myös Satuhieronta, Draaman menetelmät, tunteiden vapautustekniikka EFT sekä tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus NVC-prosessiin pohjautuen.

Koulutuksessa on kaksi rinnakkain etenevää oppimispolkua. Toinen on henkilökohtainen matka omien tunteiden äärelle sekä omien tunnetaitojen kehittäminen ja toinen on ammatillinen polku lapsen tunne-elämän kehittymisen ymmärtämiseen ja ohjaamisen taitojen kehittämiseen.

Koulutus antaa konkreettisia työkaluja tukea lapsia ja nuoria tunnetaitojen kehittymisessä. Koulutuksessa opitaan erilaisia tavoitteellisia, toiminnallisia, luovia ja kehollisia menetelmiä, joiden avulla tunnetaitojen kehittymistä voidaan tukea.

Koulutus toimii myös voimaannuttavana kokemuksena ja henkilökohtaisena kasvuprosessina. Omiin tunteisiin tutustumisen kautta kasvattaja pystyy vahvemmin ja läsnäolevammin tukemaan lapsia ja nuoria tunnetaitojen kehittymisessä, vuorovaikutustilanteissa ja tavoitteellisissa ohjaushetkissä.

Opit, miten voit työssä ja arjessasi:

 • tunnistaa tunteita ja tarpeita lapsen käyttäytymisen takaa
 • rakentaa emotionaalista turvaa ja yhteyttä kohtaamishetkissä
 • syventää tunnetaitojen ohjaamista monimenetelmällisesti
 • vahvistaa lapsen tunnesäätelyä ja minäkuvaa
 • auttaa lasta ymmärtämään ja tunnistamaan tunteitaan sekä toimimaan niiden kanssa rakentavasti
 • muokata saatavilla olevia harjoitteita paremmin tunnetaitoja tukeviksi

Koulutuksessa on seitsemän lähiosiota, joissa kokemuksellisuus ja omat oivallukset ovat tärkeässä osassa teorian ja keskustelun lisäksi.

Koulutuksen läpikäyminen edellyttää läsnäoloa jokaisella lähijaksolla ja sitoutumista koulutukseen. Koulutus on intensiivinen matka tunteiden maailmaan eikä lähiosioiden kokemuksellisuutta voida korvata etätehtävillä.

1. OSIO to-la 4.–6.2.2021

 • Perustietoa tunteista ja tunnetaidoista
 • Tunnetilanteissa toimiminen, tunnekehoyhteys ja turva
 • Tunteen takana olevat tarpeet
 • Lapsen henkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat

Kouluttajana: Inkeri Meriluoto

2. OSIO to-pe 15.–16.4.2021

 • Lapsen tunne-elämän kehitys
 • Kehitystä vakauttavat ja myönteiseen ohjaavat tekijät
 • Selviytymisstrategiat ja roolit
 • Oma sisäinen lapseni (tunnetason avaaminen)

Kouluttajana: Inkeri Meriluoto

3. OSIO to-pe 10.–11.6.2021

 • Lapsuuteni tarina ja sen vaikutus
 • Lapsuuskollaasit
 • EFT eli Emotional Freedom Technique (Karita Palomäki verkkomateriaalin kautta)

Kouluttajana: Inkeri Meriluoto

4. OSIO la-su 27.–28.8.2021

 • Tunne- ja tarvelähtöiset vuorovaikutustaidot
 • Havainto, tunne, tarve ja pyyntö
 • Kuunteleminen ja selkeä itseilmaisu

Kouluttajana: Sara Hellsten

5. OSIO to-la 9.–11.9.2021

 • Tunnetaito-opetusmenetelmiä - miten tunteista voi kertoa lapsille?
 • Ohjaajana toimiminen
 • Ryhmien rakentaminen, harjoitteet ja periaatteet
 • Nuorten ryhmät
 • Lopputyöhön orientoituminen
 • Draaman menetelmät (½ päivää)

Kouluttajina: Inkeri Meriluoto ja Leena Ylimäki

6. OSIO la-su 30.–31.10.2021

 • Tunnetaito-opetusmenetelmiä
 • Harjoitusohjaukset
 • Satuhieronta 1pv

Kouluttajana: Inkeri Meriluoto

7. OSIO to-pe 17.–18.2.2022

 • Lopputyöraporttien esitykset ja harjoitteet
 • Koulutuksen päätös

Kouluttajana: Inkeri Meriluoto

Koulutuksessa on seitsemän lähiosiota, joissa kokemuksellisuus ja omat oivallukset ovat tärkeässä osassa teorian ja keskustelun lisäksi. Koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa jokaisella lähijaksolla ja sitoutumista koulutukseen. Koulutus on intensiivinen matka tunteiden maailmaan eikä lähiosioiden kokemuksellisuutta voida korvata etätehtävillä.

Itsenäinen työskentely etäjaksoilla sisältää:

 • Kirjallisuuteen tutustumista
 • Opitun soveltamista arkeen ja työhön sekä sen kirjallista pohdintaa
 • Vertaisryhmätyöskentelyä itsenäisesti toimivissa pienryhmissä etäjaksoilla
 • Kaksi lyhyttä vertaispalautetta erikseen ohjeistetuista töistä
 • Lopputyönä oman tunnetaitoryhmän suunnittelu, toteutus ja raportointi (lopputyön käynnistäminen osion 4. jälkeen).

Koulutukseen sisältyy henkilökohtainen puhelinkonsultaatioaika kouluttajan kanssa sekä verkkotapaaminen ryhmän kesken. Tekniikka ei edellytä aiempaa osaamista, pelkkä tietokone, kuulokkeet ja nettiyhteys riittävät. Lisäksi koulutukseen liittyvää lisämateriaalia löytyy koko koulutuksen ajan verkko-oppimisympäristö Moodlessa, Opiskelijan sivuilla.

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:

 • Kirjallisuuteen tutustumista ja kirjallisuusreflektioita
 • Opitun soveltamista arkeen ja työhön sekä sen kirjallista pohdintaa
 • Vertaisryhmätyöskentelyä itsenäisesti toimivissa pienryhmissä etäjaksoilla
 • Muutama lyhyt opponointi eli vertaispalaute erikseen ohjeistetuista töistä
 • Verkkokurssin muodossa etäopiskeltava draaman keinojen perusteista käytävä lyhyt verkkokurssi sekä oman mielenkiinnon mukaan myös tunteiden vapautustekniikka EFT verkkokurssina.
 • Lopputyönä oman tunnetaitoryhmän suunnittelu, toteutus ja raportointi

Lopputyönään osallistuja suunnittelee ja toteuttaa omaa työnkuvaa tukevan, ohjatun lasten tai nuorten tunnetaitoryhmän omassa lähipiirissään tai työyhteisössään. Lopputyön kautta opiskelijan työyhteisö hyötyy koulutuksesta jo koulutuksen aikana.

Koulutuksen lähiosioiden kouluttajina toimii VTM, Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja-kouluttaja Inkeri Meriluoto ja koulutuksen johtajana Anne-Mari Jääskinen.

Vierailevina kouluttajina Leena Ylimäki (Draaman menetelmät) ja Sara Hellsten (myötäelävä vuorovaikutus).

Lisätietoja koulutuksesta antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi

Ilmoittautuminen 7.1.2021 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, p. 044 710 4242 tai ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen lisäksi hakijan tulee toimittaa vapaamuotoinen hakemus Mikkelin kesäyliopistoon (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi) 7.1.2021 mennessä.


Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis (max. 1,5 s) kuvaus, jossa kerrot ainakin seuraavat asiat:

 1. Aiemmat koulutukset ja työtehtäväsi (eritoten tunnetaito-ohjaajuuteen mielestäsi liittyvät).
 2. Miksi hakeudut koulutukseen?
 3. Miksi haluat oppia tunnetaitojen ohjaamista lapsille ja/tai nuorille?
 4. Millaista työskentelyä olet itsesi ja tunteidesi kanssa tehnyt?
 5. Kerro lyhyesti elämäntilanteestasi.
 6. Miten mahdollistat opiskelun ajallisesti (sekä lähiosiot että niiden väliset oma-aikaiset opiskelut)?
 7. Tuo halutessasi esille myös muita asioita itsestäsi, kuten vahvuutesi ja haasteesi.
 8. Muista yhteystietosi.

Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä oleville ilman henkilökohtaista terapiaa koulutuksen rinnalla ja mahdollisuutta terapiatyöskentelyyn lähiosioiden yhteydessä. Ilmoita silloin hakemuksessasi näistä. Tarvittaessa kouluttaja on sinuun yhteydessä ennen koulutuksen alkua.

Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa. Paikat varataan soveltuville hakijoille ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujille lähetetään sähköpostitse tieto koulutukseen hyväksymisestä ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

HUOM! Kysy mahdollisuudesta suorittaa opinnot oppisopimuskoulutuksena oman paikkakuntasi oppisopimustoimistosta.

2995 €. Maksu sisältää opetuksen, materiaalin lähiopetuspäiville, Lasten tunnetaito-ohjaajan harjoitekansion, tehtävien arvioinnin, henkilökohtaisen konsultaation kouluttajan kanssa, etäopiskelutehtävät ja tehtävien arvioinnin ja koulutustodistuksen. Maksun voi suorittaa useammassa erässä koulutuksen aikana. Lisäksi opiskelija hankkii pienen henkilökohtaisen tarvikepaketin, jota hän käyttää lähijaksoilla ja itsenäisessä työskentelyssään, tarvikkeiden kustannukset noin 15-20 euroa.

07.01.2021 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuminen perutaan 7.1.2021 jälkeen ilman hyväksyttävää syytä, perimme 50 % koulutusmaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko maksun.