Kotoutuminen ja yhteiskunnan vastaanottavuus 5 op (UTU) XSTL9024

13.03.2023 00:00 - 30.05.2023 00:00

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Monikulttuurisuus-opintokokonaisuus 25 op (UTU)

Kurssilla taustoitetaan maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien hyvinvointia ja asemaa terveys- ja sosiaalipalveluiden käyttäjinä. Kurssilla pohditaan, miten kulttuuritausta vaikuttaa jokaisen, myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten, käsityksiin hyvinvoinnista, terveydestä ja sairaudesta. Lisäksi kurssilla käsitellään kielen ja vuorovaikutustaitojen merkitystä monikulttuurisissa kohtaamisissa ja pohditaan, millaisin keinoin yhteisymmärrystä voi edistää.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
•    Ymmärtää kotoutumisen moniulotteisen ja kaksisuuntaisen luonteen, jonka tavoitteena on yhdenvertaisuuden lisääminen;
•    Tunnistaa monikulttuuriseen työllistymiseen, koulutukseen sekä sosiaaliseen osallistumiseen liittyviä mekanismeja, haasteita ja hyviä käytäntöjä;
•    Tuntee kotoutumisen keskeiset mittarit ja osaa hyödyntää niitä arvioidakseen kaksisuuntaisen kotoutumisen tilaa Suomessa ja kansainvälisesti
•    Tuntee Suomessa voimassa olevan kotoutumislainsäädännön ja -käytännön ja osaa paikantaa siinä olevia heikkouksia ja vahvuuksia.
 

Tuutoroitu verkkokurssi, reaaliaikaisia verkkoluentoja sekä luentotallenteita, viikoittain eteneviä tehtäviä, joista osa tehdään omassa tuutoriryhmässä (Teams/Zoom).  

Suoritustapa:

Osallistuminen aktiivisesti opintoryhmätapaamisiin sekä verkossa toteutettavien yksilö- ja ryhmätehtävien suorittaminen ja kirjallisen lopputentin (moodle-tentti) suorittaminen. 

Minna Tuominen ja Merja Anis. Opintoryhmän tuutor Minna Hallikainen.

Oppimateriaalit:
Martiniello, Marco & Rath, Jan (toim). (2014) An Introduction to Immigrant Incorporation Studies
SEKÄ toinen seuraavista:


Saukkonen, Pasi (2020). Suomi omaksi kodiksi. Kotouttamispolitiikka ja sen kehittämismahdollisuudet.
Peltola, Marja (2014) Kunnollisia perheitä. Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema.
 

Arviointi:
0-5. Hyväksyttyyn kurssisuoritukseen vaaditaan kurssilla annettujen ohjeiden mukainen oppimispäiväkirja.
 

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuden maksuun (440 e).