Kotoutuminen ja yhteiskunnan vastaanottavuus 5 op (UTU) XSTL9024

13.03.2023 00:00 - 30.05.2023 00:00

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Monikulttuurisuus-opintokokonaisuus 25 op (UTU)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
•    Ymmärtää kotoutumisen moniulotteisen ja kaksisuuntaisen luonteen, jonka tavoitteena on yhdenvertaisuuden lisääminen;
•    Tunnistaa monikulttuuriseen työllistymiseen, koulutukseen sekä sosiaaliseen osallistumiseen liittyviä mekanismeja, haasteita ja hyviä käytäntöjä;
•    Tuntee kotoutumisen keskeiset mittarit ja osaa hyödyntää niitä arvioidakseen kaksisuuntaisen kotoutumisen tilaa Suomessa ja kansainvälisesti
•    Tuntee Suomessa voimassa olevan kotoutumislainsäädännön ja -käytännön ja osaa paikantaa siinä olevia heikkouksia ja vahvuuksia.
 

Kurssilla taustoitetaan maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien hyvinvointia ja asemaa terveys- ja sosiaalipalveluiden käyttäjinä. Kurssilla pohditaan, miten kulttuuritausta vaikuttaa jokaisen, myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten, käsityksiin hyvinvoinnista, terveydestä ja sairaudesta. Lisäksi kurssilla käsitellään kielen ja vuorovaikutustaitojen merkitystä monikulttuurisissa kohtaamisissa ja pohditaan, millaisin keinoin yhteisymmärrystä voi edistää.

Tuutoroitu verkkokurssi, reaaliaikaisia verkkoluentoja sekä luentotallenteita, viikoittain eteneviä tehtäviä, joista osa tehdään omassa tuutoriryhmässä (Teams/Zoom).  

Suoritustapa:

Osallistuminen aktiivisesti opintoryhmätapaamisiin sekä verkossa toteutettavien yksilö- ja ryhmätehtävien suorittaminen ja kirjallisen lopputentin (moodle-tentti) suorittaminen. 

Minna Tuominen ja Merja Anis. Opintoryhmän tuutor Minna Hallikainen.

Oppimateriaalit:
Martiniello, Marco & Rath, Jan (toim). (2014) An Introduction to Immigrant Incorporation Studies
SEKÄ toinen seuraavista:


Saukkonen, Pasi (2020). Suomi omaksi kodiksi. Kotouttamispolitiikka ja sen kehittämismahdollisuudet.
Peltola, Marja (2014) Kunnollisia perheitä. Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema.
 

Arviointi:
0-5. Hyväksyttyyn kurssisuoritukseen vaaditaan kurssilla annettujen ohjeiden mukainen oppimispäiväkirja.
 

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuden maksuun (440 e).