Kirjoittamisen taiteelliset ja tieteelliset lähtökohdat, 5 op (JY)

Kielet, informaatio ja viestintä, yksittäiset jaksot

26.05.2023 00:00 -

Lähiopetus Mikkelin kesäyliopistossa pe-la 26.-27.5.2023, pe klo 17-20 ja la klo 9-14.15.

Kirjoittaminen samanaikaisesti taidollisena, tieteellisenä ja taiteellisena oppiaineena. Kirjoittamisen opintojen yhteisö ja toimintatavat. Kirjoittaminen prosessina ja palautetaidot. Kirjoittamisen perustaidot: kerronta, rytmi, dialogi, havainnointi ja aistivoimaisuus.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
•    hyödyntää eri kirjoittamisen lajeille yhteisiä perustekniikoita
•    tarkastella kirjoittamista sekä yhteisöllisenä että yksilöllisenä toimintana
•    ymmärtää palauteprosessin sekä osaa antaa ja vastaanottaa palautetta kirjoittamisensa tueksi
•    kirjoittaa tieteenalalle ominaisen esseen
•    rakentaa oman opiskelusuunnitelmansa ja asettaa tavoitteita opiskelulleen
 

Lähiopetus pe-la 26.-27.5. ja tehtävät. 

Opettajana Panu Hämeenaho

Oppimateriaalit:
Blomberg, K. 2013. Yksinäisyys X yhteistyö. Tuli & Savu 72 (Kollaboraatio, 25–34). pdf
Jaakkola, M. 2013. Hyvä journalismi. Käytännön opas kirjoittajille. Helsinki: Kansanvalistusseura, 53–64. pdf
Kivikoski, S. 2017. Anna hyvän kiertää. Luettu 19.3.2020.
http://kirjoittajanmatkassa.blog.jyu.fi/2017/02/anna-hyvan-kiertaa.html
Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2017. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Gaudeamus. Löytyy e-kirjana JYKDOKista.
Kuuskorpi, T. 2014. Yhdessä luovuksissa. Teoksessa Karjula, E. (toim.). Kirjoittamisen taide ja taito. Jyväskylä: Atena, 201–233. pdf
Lintunen, J. 2012. Dramaturgian perusteita. Opetusmoniste. pdf
Peltonen, U. 2016. ”Nippu” ja lupa tappaa. Luettu 19.3.2020.
http://kirjoittajanmatkassa.blog.jyu.fi/2016/03/nippu-ja-lupa-tappaa.html
Peltoniemi, J. 2018. Esitettäväksi kirjoittaminen. Kommunikointia itseilmaisun sijaan. Teoksessa Numminen, K., Kilpi, M. & Hyrkkänen, M. 2018. Dramaturgiakirja. Kaikki järjestyy aina. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 68, 69–80. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-353-006-5
Rauvola, V. 2019. Pieni sanakirja kustantamisesta. Parnasso 3/2019, 40–44. pdf
Suvanto, K. 2017. Kirjoittamisen perustaitoja -video.
Säkö, M. (toim.) 2012. Moninaiset työnkuvat. Teoksessa Salminen & Snicker (toim.) Jumalainen näytelmä. Dramaturgisia työkaluja (287–303). Helsinki: Like. pdf
Toivio, M. 2014. Vuorovaikutus runon kirjoittamisessa. Teoksessa Parkko, T. (toim.) Runon vapaus. Syventävä opas runon kirjoittamiseen ja lukemiseen. Helsinki: Avain, 159-181.

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

17.05.2023 mennessä