Kieli ja elämänkaari II, 5 op (UTU)

-

Aikatalut julkaistaan myöhemmin.

Opiskelija tuntee varhaisen vuorovaikutuksen ja puheen ja kielen omaksumisen keskeiset elementit sekä perusteet kielen eri osa-alueiden, fonologian, leksikon, morfosyntaksin ja pragmatiikan kehittymisestä ja muuttumisesta elämänkaaren aikana

Luennoilla esitellään kokonaiskuva kielenkehityksen elämänkaaresta: puhutun ja kirjoitetun kielen sekä kommunikaation kehityksen perusteet, keskeiset teoriat ja kielen eri osa-alueiden kehitys ja muutokset ikääntyessä. Harjoitustehtävissä opiskelija havainnoi kielellisiä ilmiöitä elämänkaaren eri vaiheissa tapausesimerkkien avulla.

Luennot/luentotallenteet 20 h, harjoitustehtävät. Neljä harjoituksiin liittyvä opintoryhmäkertaa kesäyliopistolla tuutorin johdolla, lisäksi opintojakson yhteinen aloitustapaaminen kesäyliopistossa. 

Suoritustavat:
Kirjallinen tentti moodlessa ja kirjalliset kurssitehtävät, jotka tehdään moodleen. Tentti on luentojen ja kirjallisuuden pohjalta.

Maija Vänninen

Oppimateriaalit:
Kirjat:
1. Niemitalo-Haapola, E., Haapala, S., Ukkola, S. & Dindar, K. (2020). Lapsen kielenkehitys: Vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys.
2. Menyuk, P, & M Brisk. (2005). "Language Development and Education: Children with Varying Language Experiences"; Chapter 7: Language Development in Middle Childhood: Ages 9–13; Chapter 9: Language Development in Adolescence – The High School Years (Ages 13–18)
3. Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2012). Pienten sanat. (s. 13-142)
Artikkelit:
1. Korpijaakko-Huuhka, A-M- & Klippi, A. (2010). Ikääntyminen ja viestintä. Teoksessa P. Korpilahti, O. Aaltonen & M. Laine (toim.), Kieli ja aivot.
2. Stolt, S. (2010). Leksikaalinen kehitys. Teoksessa P. Korpilahti, O. Aaltonen & M. Laine (toim.), Kieli ja aivot.
3. Stolt, S. (2013). Varhaisten kieliopillisten rakenteiden kehitys. Näkökulmia syntakssin ja morfologian kehitykseen. Puhe ja kieli, 33:2, 51-63.
4. Aro, M. (2017). Learning to read Finnish. In: L.Verhoeven and C. Perfetti (Eds.), Learning to read across languages and writing systems, pp. 416-436.
5. Lisäksi 1-3 artikkelia, jotka opettaja ilmoittaa viimeistään opintojakson alkaessa.