Kieli ja elämänkaari II, 5 op (UTU)

10.01.2024 00:00 - 09.03.2024 00:00

Luennoilla esitellään kokonaiskuva kielenkehityksen elämänkaaresta: puhutun ja kirjoitetun kielen sekä kommunikaation kehityksen perusteet, keskeiset teoriat ja kielen eri osa-alueiden kehitys ja muutokset ikääntyessä. Harjoitustehtävissä opiskelija havainnoi kielellisiä ilmiöitä elämänkaaren eri vaiheissa tapausesimerkkien avulla.

Opiskelija tuntee varhaisen vuorovaikutuksen ja puheen ja kielen omaksumisen keskeiset elementit sekä perusteet kielen eri osa-alueiden, fonologian, leksikon, morfosyntaksin ja pragmatiikan kehittymisestä ja muuttumisesta elämänkaaren aikana

Ke 10.1.2024 klo 17.00–18.30 Aloitusluento verkossa (reaaliaikainen), opettaja Maija Vänninen (etäopetus)
Vko 2-5 Itsenäisesti katsottavat tallenteet Moodlesta.
Vko 5 Ensimmäinen tutorryhmätapaaminen verkossa 1 t
(etäopetus)
Vko 6 Toinen tutorryhmätapaaminen Mikkelin kesäyliopistossa 2 t, jossa toteutetaan jakson ensimmäinen seminaari (seminaari 1). Tätä ennen seminaarityön palautus tuutorille (lähiopetus, Mikkelin kesäyliopisto, Raatihuoneenk. 12, Mikkeli).
Vko 7-8 Itsenäisesti katsottavat tallenteet Moodlesta.
Vko 8 tai 9 Kolmas tutorryhmätapaaminen verkossa 1 t
(etäopetus)
Vko 10 Neljäs tutorryhmätapaaminen Mikkelin kesäyliopistossa 2 t, jossa toteutetaan jakson jälkimmäinen seminaari (seminaari 2.) Tätä ennen seminaarityön palautus tuutorille (lähiopetus, Mikkelin kesäyliopisto, Raatihuoneenk. 12, Mikkeli).

Toteutustavat:
Verkko-opetus, seminaarit ja tutorryhmätapaamiset joko lähitapaamisina tai verkossa

Suoritustavat:
Verkkoluennot, tutorryhmätapaamiset, seminaarit, kirjallisuus, tentti

Tentit:
Moodle-kotitentti 13.3., 10.4. tai 22.5.2024 klo 18.00–19.30 (näistä valitaan yksi tenttikerta).
 

Maija Vänninen

Oppimateriaalit:

  • Niemitalo-Haapola, E., Haapala, S., Ukkola, S. & Dindar, K. (2020). Lapsen kielenkehitys: Vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys.
  • Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2012). Pienten sanat. (s. 13-142)
  • Menyuk, P, & M Brisk. (2005). "Language Development and Education: Children with Varying Language Experiences"; Chapter 7: Language Development in Middle Childhood: Ages 9–13; Chapter 9: Language Development in Adolescence – The High School Years (Ages 13–18)


Arviointi: Hyl-5