Kieli ja elämänkaari I, 5 op (UTU)

06.11.2023 00:00 - 20.12.2023 00:00

Keskeisiin kielenkehityksen teorioihin tutustutaan luentojen, kirjallisuuden ja keskustelun kautta. Harjoitustehtävissä opiskelija havainnoi kehityksellisiä ilmiöitä tapausesimerkkien avulla sekä tutustuu esimerkkeihin alan tutkimuksesta.

Kurssin käytyään opiskelijat tuntevat logopedian tiedollisista perusteista (1) kielen omaksumiseen liittyviä teoreettisia viitekehyksiä ja (2) hypoteeseja sosiaalisen, sensorisen, motorisen, ja kognitiivisen taitojen sekä ympäristötekijöiden suhteesta kielellisiin taitoihin. Teorioiden tunteminen antaa valmiudet logopedian arviointi- ja kuntoutusmenetelmien opiskelulle. Koulutusohjelman työelämätaidoista opiskelijat osoittavat vuorovaikutustaitojen ja oman työn hallinnan orastavaa osaamista.

Vko 45 Ma 6.11.2023 klo 17.00–18.30 Aloitusluento verkossa (reaaliaikainen), opettaja Essi Vastamäki (etäopetus)
Vkot 45-46 Itsenäinen opiskelu
Vko 47 Ma 20.11.2023 klo 17.30-20.00 ensimmäinen tutorryhmätapaaminen Mikkelin kesäyliopistossa 3 t
(lähiopetus)
Vko 47 To 23.11.2023 klo 18.00–20.00 Välitentti Moodlessa (kotitentti)
Vkot 48-49 Itsenäinen opiskelu
Vko 49 Ti 12.12.2023 klo 17.30-20.00 toinen tutorryhmätapaaminen verkossa 3 t
(etäopetus) Huom! Muuttunut ajankohta (aiemmin ilmoitettu ma 4.12.).
Vko 51 Ti 19.12.2023 klo 17.30-19.00 kolmas tutorryhmätapaaminen Mikkelin kesäyliopistossa 2 t, jossa samalla posteriesitykset (lähiopetus, Mikkelin kesäyliopisto, Raatihuoneenk. 12, Mikkeli)
Vko 1 Ke 3.1.2024 klo 18.00–20.00 Lopputentti (Moodle-kotitentti)

Suoritustapa:
Verkkoluennot, tutorryhmätapaamiset, kirjallisuus, tentit


Toteutustavat:
Verkko-opetus (reaali-aikainen), tallenteet ja tutorryhmätapaamiset joko lähitapaamisina tai verkossa

Tentit:
Välitentti (Moodle-kotitentti) to 23.11.2023 klo 18.00–20.00, rästivälitentin uusinnat 9.1.2024 ja 25.1.2024.
Lopputentti (Moodle-kotitentti) ke 3.1.2024 klo 18.00–20.00, rästilopputentin uusinnat ti 23.1.2024 ja to 15.2.2024.
 

Essi Vastamäki ja Minna Lehtonen

tuutor Silja Ikonen

Soveltuvin osin seuraava kirjallisuus:
Hoff, E. (2014) Language development. 5 painos. Belmont, CA: Wadsworth.
Korpilahti, P., Aaltonen, O., & Laine, M. (2010). Kieli ja aivot: kommunikaation perusteet, häiriöt ja kuntoutus. Turun yliopisto, Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus.

Arviointi: Hyl-5