Kieli ja elämänkaari I, 5 op (UTU)

-

Aikatalut julkaistaan myöhemmin.

Kurssin käytyään opiskelijat tuntevat logopedian tiedollisista perusteista (1) kielen omaksumiseen liittyviä teoreettisia viitekehyksiä ja (2) hypoteeseja sosiaalisen, sensorisen, motorisen, ja kognitiivisen taitojen sekä ympäristötekijöiden suhteesta kielellisiin taitoihin. Teorioiden tunteminen antaa valmiudet logopedian arviointi- ja kuntoutusmenetelmien opiskelulle. Koulutusohjelman työelämätaidoista opiskelijat osoittavat vuorovaikutustaitojen ja oman työn hallinnan orastavaa osaamista.

Keskeisiin kielenkehityksen teorioihin tutustutaan luentojen, kirjallisuuden ja keskustelun kautta. Harjoitustehtävissä opiskelija havainnoi kehityksellisiä ilmiöitä tapausesimerkkien avulla sekä tutustuu esimerkkeihin alan tutkimuksesta.

Luentotallenteet n. 22 t, harjoitustehtävät, neljä opintoryhmätapaamista tuutorin johdolla kesäyliopistolla.

Suoritustapa:
Kirjallinen tentti moodlessa (sisältäen väli- ja lopputentin) sekä kurssitehtävät.
 

Essi Vastamäki, Elina Mainela-Arnold ja Minna Lehtonen 

Soveltuvin osin seuraava kirjallisuus:
Hoff, E. (2014) Language development. 5 painos. Belmont, CA: Wadsworth.
Korpilahti, P., Aaltonen, O., & Laine, M. (2010). Kieli ja aivot: kommunikaation perusteet, häiriöt ja kuntoutus. Turun yliopisto, Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus.