Kasvatus, yhteiskunta ja muutos osa 2, 2 op

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

01.02.2023 00:00 - 28.02.2023 00:00

Opintoryhmätapaaminen helmikuu -23 Mikkelin kesäyliopistossa.

•    kasvatus- ja koulutusinstituutiot ja -järjestelmät ja niiden muutos 
•    kasvatuksen ja koulutuksen suhde valtarakenteisiin, kulttuureihin ja ideologioihin 
•    kasvatuskäytänteet ja lapsuudessa, nuoruudessa, perheessä sekä työelämässä tapahtuneet kulttuuriset muutokset 
•    keskeisiä käsitteitä: yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, inkluusio, osallisuus, moninaisuus, toiseus, eriarvoistuminen, sukupuolistunut väkivalta 
 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija   
•    hahmottaa, miten kasvatus ilmenee yhtäältä yhteiskunnallisten rakenteiden ja käytänteiden osana ja toisaalta niitä muuttavana voimana 
•    osaa tarkastella kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta hyödyntäen kasvatussosiologian käsitteitä  
•    osaa eritellä kasvatuskäytänteiden ja lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisuudessa tapahtuneiden kulttuuristen muutosten yhteyksiä. 
 

Ryhmänohjaustapaamiset (1-2 t) ja oppimistehtävä yksilö- tai parivastauksena.

Opintojakson hinta 60 €