Kasvatus, yhteiskunta ja muutos osa 2, 2 op - KTKP022 (JY)

14.11.2023 00:00 - 31.03.2024 00:00

14.11.2023-31.3.2024
Orientaatioluento (yhteinen jakson KTKP040 kanssa) ti 14.11.2023 klo 17-18.30
Oppimistehtävän palautus 31.3.2024 mennessä.
 

  • kasvatus- ja koulutusinstituutiot ja -järjestelmät ja niiden muutos 
  • kasvatuksen ja koulutuksen suhde valtarakenteisiin, kulttuureihin ja ideologioihin 
  • kasvatuskäytänteet ja lapsuudessa, nuoruudessa, perheessä sekä työelämässä tapahtuneet kulttuuriset muutokset 
  • keskeisiä käsitteitä: yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, inkluusio, osallisuus, moninaisuus, toiseus, eriarvoistuminen, sukupuolistunut väkivalta 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija   

  • hahmottaa, miten kasvatus ilmenee yhtäältä yhteiskunnallisten rakenteiden ja käytänteiden osana ja toisaalta niitä muuttavana voimana 
  • osaa tarkastella kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta hyödyntäen kasvatussosiologian käsitteitä  
  • osaa eritellä kasvatuskäytänteiden ja lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisuudessa tapahtuneiden kulttuuristen muutosten yhteyksiä. 

Ryhmätapaamiset ja oppimistehtävät.