Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1, 3 op (JY)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

01.01.2023 00:00 - 28.02.2023 00:00

•    kasvatus- ja koulutusinstituutiot ja -järjestelmät ja niiden muutos 
•    kasvatuksen ja koulutuksen suhde valtarakenteisiin, kulttuureihin ja ideologioihin 
•    kasvatuskäytänteet ja lapsuudessa, nuoruudessa, perheessä sekä työelämässä tapahtuneet kulttuuriset muutokset 
•    keskeisiä käsitteitä: yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, inkluusio, osallisuus, moninaisuus, toiseus, eriarvoistuminen, sukupuolistunut väkivalta 
 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija   
•    hahmottaa, miten kasvatus ilmenee yhtäältä yhteiskunnallisten rakenteiden ja käytänteiden osana ja toisaalta niitä muuttavana voimana 
•    osaa tarkastella kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta hyödyntäen kasvatussosiologian käsitteitä  
•    osaa eritellä kasvatuskäytänteiden ja lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisuudessa tapahtuneiden kulttuuristen muutosten yhteyksiä. 
 

Verkkokurssi tammikuu -23, johon kuuluu myös lähiryhmätyöskentelyä: kurssin aikana sisältöteemoista keskustellaan yhdessä ja tehdään pienimuotoisia kirjallisia tehtäviä.

Opintoryhmätapaamiset (kolme kertaa) tammi-helmikuu -23 Mikkelin kesäyliopistossa.
 

Ryhmänohjaustapaamiset (n. 8 t) ja verkkokurssi. Verkkokurssin suorittaminen edellyttää aktiivista ja säännöllistä osallistumista: kurssin aikana sisältöteemoista keskustellaan yhdessä ja tehdään pienimuotoisia kirjallisia tehtäviä.

Opintojakson hinta 65 €