Introduction to Bilingualism, 5 op (UTU)

01.09.2024 00:00 -

Syys-lokakuu 2024 (aikataulu tarkentuu opintojen alkaessa)

Luennoilla esitellään kaksi- ja monikielisyyden ilmenemistä elämänkaaren eri vaiheissa, keskeiset teoriat ja monikielisyyden asema yhteiskunnassa. Harjoitustehtävissä opiskelija havainnoi kaksikielisyyden ilmenemistä elämänkaaren eri vaiheissa tapausesimerkkien avulla.

Opiskelija ymmärtää kaksi- ja monikielisen kehityksen periaatteita elämänkaaren eri vaiheissa ja niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia. Lisäksi opiskelija ymmärtää kognitiivisen toiminnan merkityksen (muisti, tarkkaavaisuus, toiminnanohjaus) kaksikielisessä viestinnässä. Hän ymmärtää myös kaksi- ja monikielisyyden liittymäkohdat kommunikoinnin häiriöihin ja kuntoutukseen.
 

Suoritustavat:
Reaaliaikainen verkkoluento 2 t, luentotallenteet, tutorryhmätapaamiset (n. 4 t), Moodle-kotitentti, posteriesitykset

Toteutustavat:
Verkko-opetus, tutorryhmätapaamiset joko lähitapaamisina tai verkossa

Tentti:
Moodle-kotitentti, ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin
 

Raymond Bertram 

Oppimateriaalit: Ilmoitetaan myöhemmin

Arviointi: Hyl-5