Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa, 5 op (JY)

-

Verkko-opetus elokuu -23 ja tehtävät. Tarkka ajankohta ilmoitetaan huhtikuun aikana.

Faktan ja fiktion erot, yhtäläisyydet ja rajapinnat kirjoittamisessa. Toden ja kuvitteellisen vuoropuhelu kirjoitusprosessissa. Tiedon vastuullinen soveltaminen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
•    hankkia tietoa kirjoittamisen pohjaksi
•    soveltaa oppimaansa ja tuottaa samasta aihiosta faktaa ja fiktiota
•    havainnoida faktan ja fiktion yhtäläisyyksiä ja eroja sekä läsnäoloa samassa tekstissä
•    ymmärtää faktan kerronnallisen luonteen ja fiktion tosiasialuonteen
•    tunnistaa faktaan ja fiktioon liittyviä eettisiä kysymyksiä.
 

Verkko-opetus elokuu -23 ja tehtävät.

Oppimateriaalit:
Haavikko, R. (toim.) 2000. Miten kirjani ovat syntyneet 4. Virikkeet, ainekset, rakenteet. Helsinki: WSOY.
Turunen, M. (toim.) 2012. Miten kirjani ovat syntyneet 5. Kirjailijoiden studia litteraria 2011–2012. Helsinki: WSOY.
Havaste, P. 2017. Historiallinen romaani tiedon lähteenä. Teoksessa Hiidenmaa, P. (toim.) T niin kuin tietokirjallisuus. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto, 87–100. pdf
Kuutti, H. (toim.) 2015. Todenmukainen journalismi. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 27–42. Löytyy e-kirjana JYKDOKista.
Lahtinen, M. 2009. Historiallisen romaanin ajankuvan rakentaminen. Teoksessa J. Joensuu ym. (toim.) Luova laji. Jyväskylä: Atena, 90–105. pdf
Mikkonen, K. 2005. Fiktion erityisyys ja ainutlaatuisuus Dorrit Cohnin mukaan. Teoksessa D. Cohn. Fiktion mieli. Helsinki: Gaudeamus, 249–264. pdf
Raevaara, T. & Strellman, U. 2019. Tietokirjailijan kirja, luku VI. Jyväskylä: Docendo, 267–299.
Vihma, A., Hartikainen, J., Ikäheimo, H.-P. & Seuri, O. 2018. Totuuden jälkeen. Miten media selviää algoritmien ja paskapuheen aikana. Luku 3. Helsinki: Teos, 123–195.
Lisäksi opettajan antama muu materiaali.
 

17.05.2023 mennessä