Englanninkielinen kirjallisuus: teksti ja konteksti 4 op (UEF)

01.01.2024 00:00 -

Tammi-helmikuu 2024, tarkat aikataulut ilmoitetaan myöhemmin. Lähiopetus Mikkelin kesäyliopistossa.

Harjoituksissa opiskelijat tutustuvat kertomakirjallisuuden lähiluvun ja kriittisen analyysin peruskäsitteisiin ja harjoittelevat näiden käsitteiden soveltamista. He tutustuvat englannin-kieliseen kertomakirjallisuuteen ja sen lajeihin, kerronnan konventioihin ja sosiaalisen, historiallisen ja kulttuurisen kontekstin merkitykseen kirjallisuuden analyysissä. Opiskelijoiden tulee osallistua säännöllisesti ja aktiivisesti harjoituksiin.

Kurssi kehittää seuraavia työelämätaitoja:
•    Kielitaito, monialaisuus, tiettyjen maiden ja kulttuurialueiden kontekstien erityisosaaminen, esiintymistaidot, argumentointitaidot, tiedonhaku, merkityksenanto, sosiaalinen älykkyys, ajanhallinta- ja priorisointitaidot
 

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • on tietoinen kirjallisten tekstien sosiaalisista ja kulttuurisista konteksteista
  • on tietoinen englanninkielisen kirjallisuuden tavoista rakentaa todellisuuksia ja merkityksiä
  • tunnistaa kertomakirjallisuuden analyysissä tarvittavat keskeiset käsitteet ja terminologian
  • osaa käyttää näitä kirjallisessa analyysissä.

Harjoitukset (11 h) ja itsenäinen työskentely (95 h). Kurssin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa harjoituksissa. Lyhyt essee ja loppuessee.

Vahvistetaan myöhemmin