Akateeminen kirjoittaminen 5 op (UEF)

Kielet, informaatio ja viestintä, yksittäiset jaksot

-

Kesä-joulukuu 2023, tarkat aikataulut ilmoitetaan myöhemmin. Lähiopetusta Mikkelin kesäyliopistossa ja 
reaaliaikaista verkko-opetusta. 
 

Akateemisen tekstin tuottamisen eettiset ja rakenteelliset periaatteet, tekstin koheesio, akateemisten esseiden rakenne, siteeraaminen ja parafraasit, lähteiden etsiminen ja käyttö.

Kurssi kehittää seuraavia työelämätaitoja:

  • Kielitaito, argumentointi, tiedonhaku, eri tekstilajien kirjoittaminen, ajanhallinta- ja priorisointitaidot, sosiaalinen älykkyys

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

  • käyttää englanninkieliseen akateemiseen kirjoittamiseen soveltuvaa muodollista kieltä ja sanastoa
  • suunnitella ja tuottaa tieteellisen esseen
  • tunnistaa tieteellisen kirjoittamisen eettiset periaatteet (asianmukainen siteeraaminen, parafraasit) ja on tietoinen kirjoittamiseen liittyvistä hyvistä eettisistä käytännöistä
  • soveltaa tekstin rakenteellisia periaatteita kirjoittamiseen ja argumentoida asianmukaisten akateemisten käytänteiden mukaisesti
  • tuottaa idiomaattisen, koherentin ja hyvin perustellun esseen englanniksi

Lähiopetusta Mikkelin kesäyliopistossa (16 t) ja reaaliaikaista verkko-opetusta (10 t).

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin (26 t) ja itsenäinen työskentely (109 t).  Kurssin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa harjoituksissa. Kirjoitetaan kaksi esseetä ja lyhyitä arvioitavia tekstejä.

Vahvistetaan myöhemmin