Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot 25 op (JY)

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot 25 op, 22-23 , Kielet ja viestintä, avoin

01.03.2023 00:00 - 31.12.2023 00:00

Viestinnän ja journalismin perusopinnoissa tarkastellaan viestintätieteiden tutkimusalaa sekä viestinnän, vuorovaikutuksen, journalismin ja sosiaalisen median ilmiöitä ja kehityslinjoja yhteiskunnassa. Opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää ihmisen viestintäkäyttäytymisen perusteita, osaa arvioida vaikuttamaan pyrkivää viestintää, tuntee mediamaiseman keskeiset piirteet, osaa soveltaa mediakriittistä ajattelutapaa ja ymmärtää viestintä- ja vuorovaikutusetiikan merkityksen.

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot suoritettuasi:
•    tunnet viestintätieteiden erityisluonteen tutkimusalana ja osaat hahmottaa viestinnän, journalismin ja sosiaalisen median ilmiöitä yhteiskunnassa
•    ymmärrät ihmisen viestintäkäyttäytymisen perusteet
•    hahmotat viestinnän, median ja journalismin kehityslinjat
•    tunnet digitaalisen viestinnän ominaispiirteet ja mediamaiseman muutostrendit
•    tunnistat työelämän viestintä- ja vuorovaikutusilmiöitä
•    ymmärrät vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteet ja pystyt arvioimaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää
•    omaksut mediakriittisen ajattelutavan ja osaat soveltaa sitä mediasisältöjen ja -julkisuuden tulkintaan ja analysointiin
•    tunnet sananvapauden ja sitä koskevan vastuun merkityksen ja niitä sääntelevän lainsäädännön
•    ymmärrät viestintä- ja vuorovaikutusetiikan merkityksen.
            
Huom! Viestinnän ja journalistiikan perusopintojen seuraava ryhmä on käynnistämässä opintojaan keväällä -23 (edellinen ryhmä aloitti opintonsa maaliskuussa -22).


Opinnot muodostuvat seuraavista opintojaksoista (huom! Ennakkotiedot, muutokset mahdollisia):   
VIJP1001 Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen (5 op), kevät -23 (maaliskuu)
VIJP1004 Viestintä ja vaikuttaminen (5 op), kevät/kesä -23
VIJP1002 Organisaatioviestintä (5 op), syksy -23
VIJP1003 Mediamaiseman murrokset (5 op), syksy -23
VIJP1005 Viestinnän ja journalismin etiikka ja normit (5 op), syksy -23/kevät -24

Opinnot alkavat Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen -jakson luennoilla maaliskuussa -23 (tarkempi ajankohta ilmoitetaan syksyn -22 aikana). Muut jaksokohtaiset sisällöt ja ajankohdat päivittyvät kunkin opintojakson tietoihin. Opinto-oikeusaika 1 vuosi.


Opintokokonaisuuden opintomaksu sekä yksittäisten opintojaksojen hinnat ilmoitetaan syyslukukauden (2022) aikana.


HUOM! Tiedot on julkaistu ennakkotietona, muutokset mahdollisia. Viestinnän ja journalistiikan opintojen jaksokohtaiset aikataulut (luennot, tehtävien palautuspäivät, tenttipäivät yms.) ja tarkemmat kurssikuvaukset julkaistaan syyslukukauden (2022) aikana