Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot 25 op (JY)

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot 25 op, 22-23

18.03.2023 00:00 - 29.02.2024 00:00

Opinnot alkavat Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen -jakson luennoilla 18.3.2023. Muut jaksokohtaiset sisällöt ja ajankohdat löydät kunkin opintojakson kohdalta.

Lähde mukaan Viestinnän ja journalismin perusopintoihin tarkastelemaan viestinnän, vuorovaikutuksen, journalismin ja sosiaalisen median ilmiöitä sekä viestinnän tutkimusta!

Opinnot suoritettuasi ymmärrät viestintäkäyttäytymisen perusteita, osaat arvioida vaikuttamaan pyrkivää viestintää, tunnet mediamaiseman keskeiset piirteet, osaat soveltaa mediakriittistä ajattelutapaa ja ymmärrät viestintä- ja vuorovaikutusetiikan merkityksen.

Jokainen meistä viestii ja on vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa - me jokainen tarvitsemme siis viestinnän taitoja elämässämme! Opinnot sopivat kaikille viestinnän ja journalismin opinnoista kiinnostuneille, mutta erityisesti esimerkiksi toimitus-, tiedotus-, henkilöstöhallinto- ja tutkimustehtävissä sekä erilaisissa opetukseen, markkinointiin ja visuaaliseen kulttuuriin liittyvissä tehtävissä työskenteleville.

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnoista saat valmiuksia viestinnän merkityksen ymmärtämiseen, viestinnällä vaikuttamiseen, organisaatio- ja ryhmäviestintään sekä mediakriittisyyteen.

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot suoritettuasi:
•    tunnet viestintätieteiden erityisluonteen tutkimusalana ja osaat hahmottaa viestinnän, journalismin ja sosiaalisen median ilmiöitä yhteiskunnassa
•    ymmärrät ihmisen viestintäkäyttäytymisen perusteet
•    hahmotat viestinnän, median ja journalismin kehityslinjat
•    tunnet digitaalisen viestinnän ominaispiirteet ja mediamaiseman muutostrendit
•    tunnistat työelämän viestintä- ja vuorovaikutusilmiöitä
•    ymmärrät vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteet ja pystyt arvioimaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää
•    omaksut mediakriittisen ajattelutavan ja osaat soveltaa sitä mediasisältöjen ja -julkisuuden tulkintaan ja analysointiin
•    tunnet sananvapauden ja sitä koskevan vastuun merkityksen ja niitä sääntelevän lainsäädännön
•    ymmärrät viestintä- ja vuorovaikutusetiikan merkityksen.
           
Opinnot muodostuvat seuraavista opintojaksoista:   

Opinto-oikeusaika 1 vuosi (29.2.2024 saakka).

Muutokset mahdollisia. 

465 € (sis. Jyväskylän avoimen yliopiston järjestämismaksun).

05.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 5.3.2023 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 5.3.2023 jälkeen perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).