Valtio-oppi, perusopinnot 25 op (TY)

Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia, avoin

01.08.2021 00:00 - 31.07.2022 00:00

Perusopintojen tavoitteena on antaa yleiskuva politiikan tutkimuksen eri traditioista, lähestymistavoista ja peruskäsitteistä sekä keskeisistä tutkimusongelmista kuten politiikasta ja vallasta, poliittisista järjestelmistä, poliittisista konflikteista sekä poliittisen ajattelun kehityksestä.

Valtio-opin ja Poliittisen historian perusopinnoissa 25 op on yhteiset opintojaksot P1-P3 (yht. 15 op). Näiden yhteisten jaksojen lisäksi suoritetaan oman oppiaineen (Valtio-oppi tai Poliittinen historia) opintojaksot P4-P5 (yht. 10 op).

Valtio-opin perusopinnot 25 op muodostuvat seuraavista opintojaksoista (tenttiaikataulu mainittu jakson kohdalla):

P1 Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op

Oppimateriaali:
Heywood, A.: Politics, 5th Edition (2019)
Hastedt, G. & Felice, W.: Introduction to International Politics. Global Challenges and Policy Responses (2019)

Tenttipäivät:
1) 10.11 2) 8.12 3) 9.2

Kirjatentin vastuuhenkilö:
Kimmo Makkonen

P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op

Opintojaksossa kaksi erillistä tenttiä. Molemmat tentit pitää olla hyväksytysti suoritettu, jotta saa suoritusmerkinnän opintorekisteriin (tenttiarvosanojen keskiarvo).

Oppimateriaali 1. tenttiin:
1. Donnelly, M. & Norton, C. (2011): Doing History. Luvut 1-6 
2. Hyytiäinen Nina & Tähtinen Juhani (2008): Historian tutkimus ja lähteet. http://www.kasvhistseura.fi/sites/kasvhistseura.fi/files/11.%20Historian%20tutkimus%20ja%20l%C3%A4hteet%2C%20Nina%20Hyyti%C3%A4inen%2C%20Juhani%20T%C3%A4htinen.pdf
3. Kalela, Jorma (2010): Historian rakentamisen mieli ja tutkijan valinnat. Teoksessa Medeiasta pronssisoturiin. Kuka tekee menneestä historiaa? https://thy.fi/wp-content/uploads/2011/09/HM6-41-60.pdf
4. Tosh, J. (2015): The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of History. Luvut 1-4 ja 6-8

Tenttipäivät:
1) 15.9 2) 13.10 3) 8.12

Kirjatentin vastuuhenkilö:
Laura Ipatti

Oppimateriaali 2. tenttiin:
1. Donnelly, M. & Norton, C. (2011): Doing History. Luvut 7, 9 ja 10
2. Tosh, J. (2015): The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of History. Luvut 9-12 ja Conclusion.
3. Väyrynen, Kari & Pulkkinen, Jarmo: (toim., 2016): Historian teoria – lingvistisestä käänteestä mahdolliseen historiaan. Luvut 4 ja 7
4. Karimäki, Jenni (2016): Lectio Praecursoria: Tulevaisuuden lähtökohdista kansanvallan kolmiliittoon – Kansallinen edistyspuolue ja kansallisen eheytymisen politiikka 1919–1939. https://journal.fi/ennenjanyt/article/view/108704
5. Laamanen, Ville (2014): Lectio Praecursoria: Suuri levottomuus – Olavi Paavolaisen kulttuurinen katse ja matkat 1936–1939. https://journal.fi/ennenjanyt/article/view/108568
6. Sihvola, Juha (2003): Historian kansallinen tehtävä ennen ja nyt. https://www.historiallinenaikakauskirja.fi/wp-content/uploads/2019/05/PK-012003.pdf 
7. Tervonen, Miika (2014): Historiankirjoitus ja myytti yhden kulttuurin Suomesta. Teoksessa Markkola, Pirjo et al. (toim.) Kotiseutu ja kansakunta: miten suomalaista historiaa on rakennettu. https://www.koneensaatio.fi/wp-content/uploads/Tervonen_Historiankirjoitus_ja_myytti_SKS.pdf

Tenttipäivät:
1) 13.10 2) 10.11 3) 12.1

Kirjatentin vastuuhenkilö:
Juho Wilska

P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 op

Vaadittavat opintosuoritukset:
Luentotallenteeseen ja artikkeleihin pohjautuvat kirjalliset tehtävät viikoilla 45-51 (kolme erillistä tehtävää)

Vastuuhenkilö:
Seppo Piiparinen

P3.2 Politiikan teorian klassikot 2 op

Oppimateriaali:
Petri Koikkalainen & Paul-Erik Korvela (toim.) Klassiset poliittiset ajattelijat (2012)

Tenttipäivät:
1) 8.12 2) 12.1 3) 2.3.
Kirjatentin vastuuhenkilö:
Sakari Nieminen

P4 Poliittiset järjestelmät 5 op

Oppimateriaalit:
Niemi, M. & Raunio, T. & Ruostetsaari, I. (toim.): Poliittinen valta Suomessa (2017)
Crepaz, M.: European Democracies, 9. laitos (2017)
Wasserman, G.: The Basics of American Politics, 15. laitos (2015)

Tenttipäivät:
1) 9.2 2) 2.3 3) 11.5

Kirjatentin vastuuhenkilö:
Kimmo Makkonen

P5 Johdatus kansainvälisen politiikan tutkimukseen 5 op

Oppimateriaalit:
Pakollinen: Rittberger, V. & Zangl, B. & Staisch, M.: International Organization: Polity, Politics and Policies, 3p (2006)
Valitse kaksi (2) kirjaa seuraavista:
Hudson, V.: Foreign Policy Analysis (2007)
Kantola, J. & Valenius J: Toinen maailmanpolitiikka (2007)
Tammikko, T: Vihalla ja voimalla. Poliittinen väkivalta Suomessa (2019)

Tenttipäivät:
1) 2.3 2) 13.4 3) 8.6

Kirjatentin vastuuhenkilö:
Sakari Nieminen

  • 16.3.2022 ylimääräinen tenttipäivä, jolloin kaikki opintojaksot tentittävissä
  • myös 8.6.2022 kaikki opintojaksot tentittävissä
  • HUOM! opiskelijalla kolme tenttikertaa/opintojakso

Vahvistetaan myöhemmin.