Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op (TY)

Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia, avoin

10.01.2022 00:00 - 06.03.2022 00:00

Kevät 2022, viikot 2-9

Ryhmätapaamiset tuutorin johdolla joka viikko alkaen vk 2 (7 kokoontumista, viimeinen kerta on raporttien esityskerta, yht. 21 t) + verkkotyöskentely. Tuutori arvioi ryhmätöinä toteutettavat raportit.

Tulevaisuudentutkimuksen opinnot avartavat ajattelua. Ne antavat työkaluja monenlaisiin suunnittelu- ja kehittämistarpeisiin - niin organisaatioiden, eri toiminta-alueiden kuin vaikkapa oman elämän kannalta. Tältä opintojaksolta saat perustietoa tulevaisuusajattelusta ja ennakoivasta asenteesta.

Jaksolla tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tulevaisuusajatteluun. Lisäksi opetellaan skenaariotyöskentelyä. Opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon luonteen ja sen miten tulevaisuudesta saadaan tietoa. Harjoitustyön hyväksytysti suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa skenaarioajattelua ja tulevaisuustaulukkomenetelmää tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamiseen ja pystyy arvioimaan kehitystrendejä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä oppiaineen keskeiset toimijat, tulevaisuudentutkimuksen keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteisöt ja hyödyntää niiden tuottamaan materiaalia kurssin tulevaisuustyöskentelyssä

Aktiivinen osallistuminen opetukseen: tuutorkokoontumisiin (viikkoharjoituksiin), verkko-opetukseen sekä ryhmätyönä tehtävään harjoitustyöhön pienryhmässä (15-20 sivun ryhmäraportti).

Vahvistetaan myöhemmin.