Taideterapiaohjaaja (30 op) -verkkokoulutus

Sosiaali ja terveys , Opetus ja kasvatus , Kulttuuri ja hyvinvointi , Ilmoittaudu nyt

19.09.2024 09:00 - 19.08.2025 16:00

Koulutus alkaa 19.9.2024 ja päättyy 19.8.2025.

Koulutuspäivien kesto on klo 9.00–16.00.

Koulutus- ja työnohjauspäivät:

 • torstai ja perjantai 19.-20.9.2024 (koulutuspäivät)
 • maanantai 28.10.2024 (koulutuspäivä)
 • torstai 31.10.2024 (työnohjaus)
 • torstai 5.12.24 (koulutuspäivä)
 • torstai 16.1.2025 (työnohjaus)
 • torstai ja perjantai 20.-21.2.2025 (koulutuspäivät)
 • maanantai 31.3.2025 (työnohjaus)
 • keskiviikko ja torstai 16.-17.4.2025 (koulutuspäivät)
 • tiistai 6.5.2025 (työnohjaus)
 • maanantai ja tiistai 26.-27.5.2025 (koulutuspäivät)
 • maanantai 16.6.2025 (työnohjaus)
 • maanantai ja tiistai 18.-19.8.2025 (koulutuspäivät)

verkkokoulutus

Ratkaisukeskeisen taideterapian menetelmät sopivat ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen psykososiaalisen tuen keinoin.

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle välineitä vastata ihmisten kasvaneeseen mielenterveydelliseen ahdinkoon ja luoda uudenlaisia ja tehokkaita tukimalleja varhaisen tuen palveluille. Koulutuksen kautta opiskelija oppii hyödyntämään taideterapian menetelmiä mielenterveyttä tukevissa palveluissa. Koulutuksen painopiste on käytännönläheisissä, turvallisissa ja voimavarakeskeisissä asiakastyön interventioissa.

Taideterapiaohjaajakoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena. Koulutukseen sisältyy reaaliaikaisia verkko-opetuspäiviä (seminaaripäivät), työnohjausta, asiakastyöskentelyä, itsenäistä opiskelua ja vertaisryhmätyöskentelyä. 

Koulutus on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ratkaisukeskeisistä lyhytterapeuttisista ja luovista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta oman asiakaskuntansa kanssa.

Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto tai muun soveltuvan alan tutkinto. Koulutukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta tehdä taideterapeuttista asiakastyötä ja hankkia asiakkaat oma-aloitteisesti.

Koulutukseen voi osallistua, vaikka ei olisi aiempaa taiteellista koulutusta tai erityistä lahjakkuutta.

Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät, joiden avulla pyritään edesauttamaan asiakkaan myönteistä muutosta vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.

Humanistisesti suuntautuneessa ratkaisukeskeisessä taideterapiassa taidetuotosten (kuvien) äärellä käytävään keskusteluun liittyvät ratkaisukeskeiset kysymykset toimivat työvälineinä, joiden avulla asiakas tulee kuulluksi oman elämänsä asiantuntijana ja osallistuu aktiivisesti oman tulevaisuuden suunnitteluun sekä tavoitteidensa asettamiseen.

Koulutuksen teema-alueet:

 • Kuvallinen työskentely voimavarakeskeisessä taideterapiassa
 • Kirjallisuusterapian mahdollisuudet taideterapeuttisessa ohjaamisessa
 • Kehollinen tunnetyöskentely ja minikonstellaatiot
 • Muovailu ja musiikki osana voimavarakeskeistä taideterapeuttista työskentelyä
 • Mielikuvaharjoitteet ja mindfulness luovien terapiamenetelmien tukena
 • Tarinallisuus identiteetin kirkastamisessa, arvotyöskentely ja metaforat osana luovaa terapiatyöskentelyä
 • Oman luovan prosessin aktivointi voimaannuttavan visioinnin kautta. Opiskelijan oman identiteetin tutkiminen taideterapian keinoin

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa soveltaa taideterapeuttisia menetelmiä terapeuttisessa, vuorovaikutuksellisessa ja ohjaavassa työssä erilaisten asiakkaiden kanssa.

 Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa:

 • kertoa keskeiset näkökulmat ratkaisukeskeisestä taustafilosofiasta.
 • kertoa ja perustella voimavarakeskeisten työmenetelmien hyödyt myönteiseen muutokseen tähtäävässä vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.
 • soveltaa keskeisiä ratkaisukeskeisiä taideterapian menetelmiä (kuvallinen työskentely, kirjallisuusterapia, kehollinen tunnetyöskentely ja minikonstellaatiot, muotoilu ja musiikki).
 • käyttää mielikuvaharjoitteita ja mindfulness-harjoitteita luovien terapiamenetelmien tukena.
 • ottaa tarinallisuuden osaksi identiteetin kirkastamiseen tähtäävää terapiatyöskentelyä.
 • tutkia omaa identiteettiään taideterapian keinoin.

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Koulutus sisältää kaksitoista reaaliaikaista verkko-opetuspäivää ja viitenä päivänä työnohjausta. Opetus järjestetään kokonaan reaaliaikaisena verkkokoulutuksena, johon sisältyy 12 verkko-opetuspäivää ja viitenä päivänä työnohjausta. Työnohjaus toteutetaan ryhmätyönohjauksena, jokaiselle ryhmälle pidetään 5x2 tuntia työnohjausta verkkovälitteisesti (yht. 10 tuntia). Työnohjauksessa keskitytään koulutuksen aikaiseen asiakastyöskentelyyn.

Seminaaripäivät (11 op) koostuvat aamupäivän käytännönläheisestä teoriasta ja iltapäivän käytännön taideterapeuttisesta harjoittelusta. Osallistujilta edellytetään halua ja kykyä tutkia itseään taideterapeuttisten metodien avulla.

Itsenäiseen työskentelyyn (9 op) sisältyy itsenäisiä harjoituksia, kirjallisuuden reflektointia, vertaisryhmätyöskentelyä verkossa pidettävien lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja omakohtainen kehittämishanke, joka on ratkaisukeskeinen omaan työhön liittyvä soveltava taideterapeuttisen prosessin kuvaus. Vertaisryhmätapaamiset tapahtuvat koulutuspäivien ulkopuolella joko lähitapaamisina tai verkossa noin kerran kuukaudessa pienryhmissä (8 x 2 tuntia). Tapaamiset voivat olla jonkun vertaisopiskelijan työpaikalla ja liittyä oikeiden asiakkaiden kohtaamiseen ja ratkaisukeskeisen taideterapeuttisen työotteen harjoittelemiseen ja vertaispalautteen antamiseen. Vertaisryhmätapaamisia voidaan myös käyttää kirjallisuuden teemojen syventämiseen, kehittämishankkeen sparraamiseen tai muuhun oppimisen edistämiseen. Vertaistapaamiset raportoidaan.

Kirjallisuus:

 • Ruutu, S. & H. Putkisaari (2022). Toipumisorientaatio ja ratkaisukeskeisyys lyhytpsykoterapiassa. Duodecim.
 • Putkisaari, H. (2013). Ratkaisukeskeiset kuvat®-menetelmän opaskirja. Kuvalliset menetelmät ratkaisukeskeisen
 • asiakastyön tukena. Liminka: Artera.
 • Ruutu, S (2020). Coachin työkalupakki. Alma Talent.
 • Lisäksi myöhemmin määriteltävää kirjallisuutta.

Asiakastyötä ja sen raportointia (10 op) on vähintään 70 tuntia (vähintään viiden eri asiakkaan kanssa) oikeaa taideterapeuttista asiakastyötä koulutuksen aikana. Osa asiakastyöstä nauhoitetaan asiakkaanluvalla ja opiskelija tekee siitä oppimisanalyysin. Asiakastyöskentelyyn kuuluu 10 tuntia kouluttajien vetämää ryhmätyönohjausta.

Koulutus arvioidaan hyväksytty- / hylätty -asteikolla. Arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Arviointia tehdään erilaisten oppimistehtävien ja harjoitusten kautta. Hyväksytty osaaminen edellyttää riittävää tietoperustan hallintaa ja sen soveltamista.

 • Opiskelija osaa osoittaa perehtyneisyytensä ratkaisukeskeiseen taustafilosofiaan ja taideterapeuttisiin menetelmiin.
 • Opiskelija osaa käyttää ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä taideterapiamenetelmiä tarkoituksenmukaisesti erilaisten asiakkaiden kanssa.
 • Opiskelija osaa soveltaa opittuja tietoja ratkaisukeskeisestä taideterapiasta vuorovaikutteisessa ohjaustyössä.  
 • Opiskelija osaa käyttää ratkaisukeskeisiä taideterapeuttisia menetelmiä ohjaustyössä.
 • Opiskelija osaa hyödyntää palautetietoa asiakastyössä ja oman osaamisensa kehittämisessä.

Opiskelijan hyväksytty-arviointi ja opintosuoritus viedään Koski-tietovarantoon, mikäli opiskelija antaa siihen suostumuksensa. Koulutuksessa hankittu osaaminen on näin tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmin suoritettavissa opinnoissa tai työelämässä.

Hilkka Putkisaari, KM/luokanopettaja, sosionomi ja kuvataideterapeutti (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), taidepsykoterapeutti (Kela), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), parisuhde- ja seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi (NACS),tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry) sekä johdon ja esimiesten työnohjaaja Master CSLE (JoTo)

Sirkku Ruutu, psykologi (PsM), luokanopettaja (KM),ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela,VET), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), johdon ja esimiesten työnohjaaja (MIF, STOry), tietokirjailija (AlmaTalent) ja MCC-coach (ICF)

Kouluttajat ovat oman alansa uranuurtajia ja kirjoittaneet useita ratkaisukeskeisiä kirjoja, joita käytetään laajasti muissakin koulutuksissa. Muita asiantuntijakouluttajia käytetään tarpeen mukaan.

Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen automaattisen viestin ilmoittautumisesi vastaanottamisesta. Mikäli et saa viestiä, otathan yhteyttä kesäyliopiston toimistoon koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistusviesti, jossa saat koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Huomioithan, että koulutus järjestetään vain, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä.

Koulutukseen voidaan ottaa enintään 20 opiskelijaa. Paikat varataan soveltuville hakijoille ilmoittautumisjärjestyksessä.

3595 €. Koulutusmaksu laskutetaan 10 erässä opetuspäivien yhteydessä, lukuunottamatta viimeistä erää joka laskutetaan n. 3 viikkoa ennen koulutuksen päättymistä.

25.08.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 25.8.2024 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, perimme koko koulutusmaksun. Koulutusmaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).