Suomen kieli oppijan näkökulmasta 10 op (UEF)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

01.08.2021 00:00 - 30.07.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää sanaston merkityksen kielitaidon osa-alueena ja tuntee menetelmiä, joiden avulla opiskelijan sanavaraston kartuttamista tuetaan;
  • hallitsee suomen kielen äänne- ja taivutusjärjestelmät ja tuntee niiden opettamiseksi luotuja pedagogisia sovelluksia;
  • tietää, millaisia kielen käyttörakenteita S2-oppija tarvitsee arjessaan ja osaa tukea opiskelijaa niiden omaksumiseen liittyvissä haasteissa;
  • osaa ottaa huomioon kielellisen variaation ja suhteuttaa suomen kielen muihin kieliin;
  • ymmärtää oppimateriaalin roolin S2-opetuksessa, kykenee arvioimaan valmista materiaalia sekä valitsemaan opetusryhmänsä tarpeisiin soveltuvaa aineistoa;
  • osaa täydentää valmista oppimateriaalia ja kehitellä havainnollisia esitystapoja ja harjoituksia opetettavan asian tueksi.

Sanaston merkitys ja sanaston kartuttamisen tukeminen; suomen kirjoitus- ja äännejärjestelmä; verbien ja nominien taivutuskategoriat ja niiden käyttö; kielen käyttörakenteiden haltuunotto ja integroiminen viestintätilanteisiin; oppimateriaalin arvioiminen ja kehittäminen; kieliopillisten käsitteiden tarkoituksenmukainen käyttö; puhekieli ja muu suomen kielen variaatio.

1) Harjoitukset, kirjallinen työ, keskustelutehtävät Moodlessa ja muita oppimistehtäviä.
2) Verkkokurssin tehtävät, kirjallinen työ Moodlessa ja muita oppimistehtäviä.

Lähiopetus- ja verkkokurssilla on yhteinen aikataulu ja yhteinen Moodle-alue.

Opintojakson hinta on 180 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 90 €.

30.09.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 30.9.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).