Strateginen vähittäiskaupan johtaminen 6 op (UEF)

Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

05.09.2022 00:00 - 20.01.2023 00:00

Opinnot alkavat ma 5.9.2022 klo 8–14 (Joensuu) tai ti 6.9.2022 klo 8–14 (Kuopio). Osallistuminen aloitukseen myös etäyhteydellä mahdollinen. Lisäksi kymmenen etäopetuskertaa.

Osaamistavoitteet:
Tiedolliset: Opiskelija ymmärtää strategia-ajattelun kenttää ja keskeiset käsitteet. Opiskelija ymmärtää vähittäiskauppaan liittyvien keskeisten käsitteiden merkityksen sekä hahmottaa vähittäiskaupan liiketoiminta- ja konseptijohtamisen kokonaisuuden. Hän tuntee strategisen johtamisen prosessin, sekä vähittäiskaupan strategiset erityispiirteet ja menestystekijät. Hän tuntee operatiivisen liiketoiminnan johtamisen työvälineitä sekä ymmärtää tuloksen ja myynninjohtamisen merkityksen niin asiakkaan kuin henkilöstön näkökulmista.

Taidolliset: Opiskelija kykenee luomaan kokonaiskuvan vähittäiskaupan liiketoiminnan johtamisesta ja tuntee kaupan alan strategiset menestystekijät. Hän pystyy jäsentämään strategiaprosessin ja operatiivisen johtamisen yhteyden. Opiskelija omaksuu arvoketjuajattelun ja sen merkityksen kilpailutekijänä. Opiskelija omaksuu esimiestyöhön liittyvän vastuun henkilöstön osaamisen johtamisesta ja kehittämisestä. Hän osaa hyödyntää tutkimustietoa ja -menetelmiä liiketoiminnassa, ja kykenee soveltamaan kurssilla hankkimaansa tietoa käytännön työelämässä.

Kurssi antaa valmiuksia toimia vähittäiskaupan palveluksessa erilaisissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä.

Strategia-ajattelu ja vähittäiskaupan strateginen johtaminen
Vähittäiskauppaliiketoiminta ja sen tutkimus
Ketjutason strategiset valinnat ja linjaukset, konseptijohtaminen, kaupan markkinointistrategiat
Hankinta- ja logistiikkaosaaminen
Operatiivisten liiketoimintaprosessien johtaminen ja ohjaus (esim. BSC)
Asiakaskokemus ja asiakkuuksien johtaminen
Digitalisaatio, monikanavaisuus

Luentokurssi: luennot ja ryhmäesitykset 28 t, luentotentti 4 t, itsenäinen ja ryhmätyöskentely (kirjallinen harjoitustehtävä) 130 t.

Opintojakson voi suorittaa etäopintoina.

Vierailijaluennoitsijoita (etäluennot) vähittäiskaupan eri osa-alueiden käytännön asiantuntijoita. Etäluentoja ei tallenneta, mutta esitysmateriaalit ovat luettavissa Moodlessa

Kirjallinen ryhmätyönä tehtävä case-harjoitustehtävä, joissa opiskelija perehtyy valitsemaansa teemaan syvällisemmin. Harjoitustehtävän suullinen esittäminen. Ryhmät voivat kokoontua oman aikataulunsa mukaan joko lähitapaamisiin tai etäsessioihin.

Opintojakson hinta on 105 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 54 €.

22.08.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).