Sosiaalityön laadullisten menetelmien harjoituskurssi 2 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

20.03.2024 00:00 - 14.05.2024 00:00

Opintojaksolla harjoitellaan työryhmissä laadullisen tutkimuksen suunnittelua, aineistonkeruuta ja - analyysia sekä tutkimuksen teon raportointia. haastattelujen tekemistä, havainnointia, valmiiden aineistojen (esim. tekstiaineisto) käsittelyä, apuvälineiden käyttöä, aineiston analyysia sekä tulosten esittämistä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet tehdä osaa suunnitella ja toteuttaa sosiaalityön tutkimukselle ominaista laadullista tutkimusta. ominaisen haastattelututkimuksen sekä hallitsee laadullisen aineiston analyysin ja raportoinnin perusteet. Opiskelija osaa arvioida haastattelututkimuksen lähtökohtia, muodostaa rajattuja tutkimuskysymyksiä sekä muuttaa tutkimuskysymykset haastattelumuotoon. Opintojakson aikana opiskelijat oppivat työskentelemään työryhmissä harjoitustutkimusteemaa työstäen. Opiskelijat oppivat arvioimaan omaa rooliaan osana työryhmätyöskentelyä. Haastattelututkimuksen toteuttaminen antaa akateemisia perusvalmiuksia laadullisen tutkimuksen toteutukseen ja erilaisten tutkimusten kriittiseen arviointiin.

Toteutustavat:

Monimuoto-opetus.

Suoritustavat:

Opintojakso on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa ilman aikataulutettua kontaktiopetusta tai kontaktipainotteisena opetuksena, johon sisältyy max. 16 t harjoituksia pienryhmissä. Kumpaankin vaihtoehtoon sisältyy sekä itsenäistä työskentelyä että pienryhmissä suunniteltava ja toteutettava pienimuotoinen harjoitustutkimus ja sen kirjallinen raportointi. Suoritustapa valitaan opintojakson ilmoittautumisen päättymisen jälkeen. Lisätietoa suoritustavan valinnasta, opintojakson suorituksesta ja linkki opintojakson Moodle-alustalle lähetetään opintojaksolle ilmoittautumisen päätyttyä. Avoimen yliopiston opiskelijoilla suoritustapana verkko-opetus.

Arviointiperusteet HYV / HYL kontaktiopetuksessa läsnäolovelvoite. Arvioinnissa huomioidaan ryhmän loppuraportti sekä ryhmän itsearviointi.

Edeltävät opinnot: Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin, Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille.

65 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 18 €.

01.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 1.3.2024 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).