Sosiaalityön kandidaattiseminaari, kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte, 10 op (UEF)

Sosiaali ja terveys, avoin

01.03.2025 00:00 - 31.12.2025 00:00

Seminaarityöskentely ajoittuu yhdelle lukukaudelle. Seminaarityöskentelyn tarkempi aikataulu sovitaan ryhmän kanssa ensimmäisessä seminaaritapaamisessa, joka toteutetaan lähiopetuksena Mikkelin kesäyliopistossa.

Alustava ajankohta kevät 2025.

Tutkimuksen tekemiseen, kansalliseen ja kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen, tieteelliseen raportointiin ja tutkimuksen arviointiin perehtyminen.

Opiskelija:

• Osaa argumentoida tieteellisesti sekä antaa ja ottaa vastaan palautetta tieteellisestä tekstistä. • Osaa tuottaa itsenäisen tieteellisen tutkielman.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: etiikka, kansainvälisyys, kriittinen ajattelu, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen ja vuorovaikutus ja viestintä.

Suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn sekä kandidaatin tutkielman laatimiseen. Tavoitteena on, että kandidaatin tutkielma kirjoitetaan valmiiksi opintojakson aikana. Kandidaatin tutkielma tehdään yksilötyönä.

Kandidaatin tutkielma arvioidaan arvosana-asteikolla 0-5. 

Oppimateriaalit (alustavat tiedot):

1.8.2023 alkaen: Hirsjärvi S. & Remes P. & Sajavaara P.: Tutki ja kirjoita. Tammi 2009

Sosiaalityön kandidaattiseminaaria ja kandidaatintutkielmaa ei voi korvata amk- /ylempi amk -tutkielmalla.

Kandidaattiseminaari suoritetaan aineopintojen loppuvaiheessa. Sosiaalityön perusopintokokonaisuus tulee olla kokonaan suoritettu. Opiskelijan aiemmat Sosiaalityön opinnot (perusopinnot kokonaisuudessaan ja aineopinnot lähes kokonaisuudessaan) tulee olla suoritettuna Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti.

625 €