Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus (30 op)

05.02.2020 11:00 - 06.11.2020 16:00

Koulutuksessa on kuusi kahden päivän lähiopiskelujaksoa (yhteensä 12 lähiopetuspäivää).
    
Koulutuspäivien pituus on klo 11.00–18.00 (I pv) ja 9.00–16.00 (II pv).

1. lähijakso: 5.-6.2.2020 (ke-to)
2. lähijakso: 2.-3.4.2020 (to-pe)
3. lähijakso: 25.-26.5.2020 (ma-ti)
4. lähijakso: 18.-19.8.2020 (ti-ke)
5. lähijakso: 24.-25.9.2020 (to-pe)
6. lähijakso: 5.-6.11.2020 (to-pe)

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

Neuropsykiatrisen valmentaja toimii valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä. Valmennus sopii myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ohjaamiseen. 

Neuropsykiatrisella valmennuksella tuetaan eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä. Samalla rakennetaan ohjattavan kanssa myönteistä elämänpolkua.

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

Suositellaan, että pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Koulutuksen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot ADHD:sta, autisminkirjon oireyhtymistä ja Tourettesta. Riittävä perustiedon hallinta mahdollistaa voimaannuttavan työskentelyn erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä kanssa. Koulutuksesta saa myös menetelmiä toimia voimavaroja sekä yhteistyötä tukevalla tavalla myös moniammatillisissa tiimeissä sekä verkostoissa.

Koulutus antaa pätevyyden käyttää neuropsykiatrinen valmentaja –nimikettä Neuropsykiatrisen yhdistyksen asettamien kriteerien mukaisesti.

Opiskelija

 • omaksuu uusimman tiedon kehityksellisistä neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista (ADHD, autismikirjon oireyhtymät, Tourette) ja niiden liitännäisoireista (mm. masennus, päihteiden käyttö)
 • tunnistaa haasteet ja osaa ohjata voimaannuttavasti neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista kärsivää henkilöä
 • osaa puuttua asiakkaan keskeisiin ongelmiin rakentavalla tavalla käyttäen voimaannuttavan ohjaamisen keinoja ja menetelmiä, jotka pohjautuvat voimavara- ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen
 • osaa hyödyntää hyviä olemassa olevia käytäntöjä ja kehittää asiakaskohtaisia yhteistyömalleja sekä monen toimijan ympäristössä (julkinen sektori, yritykset, kolmas sektori) ja neuropsykiatristen asiantuntijaverkostojen kanssa.
 • saa valmiuksia hyödyntää neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiä omassa työssään, kehittää omaa työtään ja työyhteisöä sekä moniammatillista tiimiä

 • Mistä neuropsykiatrisessa ohjauksessa on kysymys?
 • Perustietoa neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista
 • Neuropsykiatristen erityisvaikeuksien diagnosointi, hoito ja kuntoutus sekä uusinta tutkimustietoa ADHD:sta, autismin kirjon oireyhtymistä sekä Tourettesta lapsuudessa ja nuoruudessa (lastenpsykiatrian apulaisylilääkäri Anita Puustjärvi)
 • Neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin liittyvät tavallisimmat liitännäisdiagnoosit (univalverytmin häiriöt, mielenterveys- ja päihdeongelmat, syrjäytyminen ja kriminalisoituminen)
 • Tarkkaavaisuushäiriöinen lapsi / nuori koulussa; keinoja ja menetelmiä koulutyön tukemiseen
 • Toiminnanohjauksen ongelmien vaikutus arkeen ja mitä eri apuvälineitä sekä keinoja on käytettävissä
 • Autismin kirjon oireyhtymät sekä keinoja ja menetelmiä tukea arjenhallinnan tukemiseen
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyden menetelmät
 • Tarinan voima –narratiivisesta menetelmästä keinoja ohjaukseen
 • Arvostava ja voimaannuttava vuorovaikutus
 • Positiivinen psykologia ja vahvuuksien käyttö
 • Muksuoppi
 • Tulistuvat lapset
 • Mindfulness ja itsemyötätunto
 • Haastavat / erilaiset asiakastilanteet
 • Stressi ja sen vaikutukset
 • Ryhmän valmentaminen
 • Perheen tukeminen
 • Valmentavan ohjauksen ja ratkaisukeskeisten menetelmien jalkauttaminen omaan työhön ja työyhteisöön

Koulutuksessa on kuusi kahden päivän lähiopiskelujaksoa (yhteensä 12 lähiopetuspäivää).

Lähiopiskelu sisältää:

 • asiantuntija-alustuksia ja luentoja
 • yhteistoiminnallisia käytännön harjoituksia
 • workshop-tyyppistä työskentelyä
 • työnohjaus vertaisryhmissä

Itsenäinen opiskelu etäjaksolla sisältää: omien osaamis- ja kehittymistavoitteiden määrittelyä ja oman HEKS:in laatiminen henkilökohtaiset oppimistehtävät liittyen opiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön. Oppimistehtävät kytkeytyvät tiiviisti osallistujan omaan työhön ja ovat sovellettavissa ohjattaviin asiakkaisiin.

 • kehittämistyön tekeminen omassa työssä tai työyhteisössä. Kehittämistehtävä tehdään ja arvioidaan koko oppimisprosessin ajan ja se tukee näin osallistujan oman työn, työpaikan ja/ tai verkoston kehittämistä. Oppimista tukee lisäksi tehtävien tekeminen ja kokemusten jakaminen vertaisryhmissä, jotka tapaavat sovitusti ja ohjeistetusti lähiopetuspäivien välillä
 • perehtyminen alan kirjallisuuteen ja kirjallisuusreflektio
 • vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 4-5 kertaa
 • vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
 • oma valmennusasiakas ja siihen liittyvä valmennusharjoittelu
 • kehittymispäiväkirja-työskentely; oman oppimisen ja kokemusten reflektointi ja tallentaminen

Pääkouluttajana toimii VTM, sosiaalipsykologi, psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja, Neropsykiatrinen valmentaja -kouluttaja Leena Mannström-Mäkelä, muina kouluttajina lastenpsykiatrian apulaisylilääkäri Anita Puustjärvi, autisminkirjon asiantuntija, kasvatustieteiden kandi, erityislastentarhanopettaja Sari von Zansen ja Autisminkirjon, ADHD sekä Touretten kokemusasiantuntijat.

Lisätietoja koulutuksesta antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä puh. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Valmennuskeskus Voimavara Oy:n kanssa.

2745 €. Maksun voi suorittaa useammassa erässä koulutuksen aikana.

10.01.2020 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 10.1.2020 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, perimme 50 % koulutusmaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.