Psykologian aineopinnot 35 op (UEF)

Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia, avoin

01.08.2021 00:00 - 31.07.2022 00:00

Psykologian aineopinnot tukevat monenlaisia työtehtäviä ja toimintaa arjen muuttuvissa toimintaympäristöissä. Opinnot sopivat kaikille alasta kiinnostuneille ja muiden opintojen tueksi.

Psykologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee psykologian eri osa-alueet ja niiden sovelluksia. Opiskelijalla on valmiudet psykologian alan kehityksen seuraamiseen ja alan tieteellisen ajattelun ymmärtämiseen.

Opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

Pakolliset opintojaksot (25 op):

 • 2240256 Persoonallisuuspsykologia (5 op)
 • 2240226 Sosiaalinen ihminen (5 op)
 • 2240255 Koulutuksen sosiaalipsykologia (5 op)
 • 2240227 Elämänkulun psykologia I: Lapsuus ja nuoruus (5 op)
 • 2240228 Elämänkulun psykologia II: Parisuhteet, perheet ja vanhemmuus (5 op)

Valinnaiset opintojaksot (10 op):

 • 2240269 Työelämän psykologia I (5 op)
 • 2240271 Työ- ja organisaatiopsykologia (5 op)
 • 2240272 Riippuvuuskäyttäytymisen psykologia (5 op)
 • 2240265 Terveyspsykologian perusteet (5 op)
 • 2240267 Psykogerontologia (5 op)
 • 2240221 Sosiaalipsykologian perusteet (3 op)

Oppimistehtävät, kirjatentit tai verkkotentit.

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina monimuoto-opintoina ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden.

Vahvistetaan myöhemmin.