Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op (HY)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

01.11.2022 00:00 - 24.11.2022 00:00

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op (HY).

Monikulttuurisuuden osuudessa käsitellään
• esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimista sosiokulttuurisessa viitekehyksessä
• lapsen yksilöllisten tarpeiden ja taustojen tunnistamista ja huomioimista esi- ja alkuopetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
• monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohtia ja sosiaalisesti oikeudenmukaista esi- ja alkuopetusta.
• kodin ja kasvatusinstituution välistä yhteistyötä
• opettajan interkulttuurista kompetenssia.


Erityispedagogiikan osuudessa käsitellään
• oppimisen, tunnesäätelyn, käyttäytymisen ja ympäristön keskinäisiä riippuvuussuhteita.
• kehityksellisten häiriöiden tunnuspiirteitä
• lukivaikeutta ja lukiopetusta
• myönteisen ohjauksen toimintatapoja
• vertaissuhteiden tukemisen tapoja.

Opintojaksolla on kaksi aihealuetta, monikulttuurisuus ja erityispedagogiikka.


Opintojakson suoritettuaan opiskelija:


Monikulttuurisuus:
• tuntee ja osaa käyttää monikulttuurisuuskasvatuksen keskeisiä käsitteitä
• kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan esi- ja alkuopetusta moninaisuus ja monikulttuurisuus huomioiden
• ymmärtää inkluusion perusperiaatteita sekä erilaisia monikulttuurisuuskasvatuksen ulottuvuuksia ja lähestymistapoja.
• ymmärtää perheiden moninaisia taustoja ja kykenee tekemään yhteistyötä erilaisten perheiden kanssa
• kykenee tukemaan lapsen positiivisen identiteetin kehitystä.


Erityispedagogiikka:
 

opiskelija ymmärtää
• havainnoinnin ensisijaisuuden käyttäytymisen ja oppimisen erilaisten ilmenemismuotojen tunnistamisessa.
• oppimisen, tunnesäätelyn ja käyttäytymisen taustalla olevia biologisia, kehityksellisiä ja kulttuurisia mekanismeja.
• lapsen lukivaikeuden ja siihen liittyvän lukiopetuksen.
• opettajan myönteisen ohjauksen tärkeyden kaikkien lasten oppimisessa.
• vertaissuhteiden, aktiivisen osallisuuden ja ryhmätoiminnan tärkeyden oppimisprosessissa.

Verkkoluentojen ajankohdat:

Yhteinen aloitusluento 
ti 1.11. klo 17-18.30

Erityispedagogiikka (Marja Syrjämäki)
ti 8.11. klo 17-18.30
to 10.11. klo 16.30-20
 

Moninaisuus (Heini Paavola)
ti 22.11. klo 17-18.30
to 24.11. klo 16.30-20

Muutokset aikatauluissa mahdollisia.
 

Verkkoluennot, verkkotyöskentely, oppimistehtävä. 
Luentoja ei tallenneta. Opinnoissa on 90 % läsnäolovelvollisuus.

Dos. Heini Paavola ja KT Marja Syrjämäki.
 

Suositeltava edeltävä opintojakso: Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op

Monikulttuurisuus osuuden pakollinen kirjallisuus:

Robinson, K. & Jones-Diaz, C. H. (2006). Diversity and difference in early childhood education: issues for theory and practice. McGraw-Hill Education
Yelland, N. (ed.) (2005; 2008). Critical Issues in Early Childhood Education. Maidenhead: Open University Press.
Lisäksi opettajan osoittamat tieteelliset ajankohtaiset artikkelit.

Erityispedagogiikan osuuden pakollinen kirjallisuus:

Takala, M. & Kairaluoma, L., (toim.) (2019). Lukivaikeudesta lukitukeen (toimitettu teos), ss. 5 – 197. Helsinki: Gaudeamus.

Kujala, T., Krause, C.M., Sajaniemi, N., Silven, M., Jaakkola, T., Nyyssölä, K. (2012). Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti. Opetushallituksen julkaisuja.

Luennoitsijoiden kanssa sovittavat ajankohtaiset artikkelit

160 € sis. Helsingin avoimen yliopiston rekisteröitymismaksun

18.10.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 18.10.2022 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu myöhemmin perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).