Mielenterveys ja päihdetyö 5 op (JAMK)

03.02.2020 16:30 - 28.03.2020 16:00

Lähiopetus perjantai 14.2.2020 klo 16.30–19.45.

Lähiopetus perjantai 20.3.2020 klo 16.30-19.45 ja lauantai 21.3.2020 klo 9.00–16.00.

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

Kohtaatko työssäsi eri ikäisiä mielenterveyden ja päihdehaasteiden kanssa kipuilevia? Täydennä ammattitaitoasi mielenterveys- ja päihdetyön osaamisella.

Sosiaali- ja terveys; tai kasvatusalan ohjaus- ja asiakaskohtaamistyötä tekeville ammattilaisille, jotka työskentelevät joko julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla.

Koulutus soveltuu mm.

 • Opetus- ohjaus- ja kasvatusalalla työskenteleville sekä oppilas- ja opiskeluhuollon työntekijöille (opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat, opettajat, nuorisotyöntekijät, kuraattorit)
 • Sosiaalialalla työskenteleville (sosiaaliohjaajat, sosionomit, sosiaalityöntekijät ja lastensuojelun työntekijät)
 • Kelan, Te-palveluiden, kuntoutusohjauksen ja työuraohjauksen parissa työskenteleville
 • Vanhuspalveluohjauksen, vanhuspalveluiden ja vanhusten palvelutaloissa ja koti- ja ateriapalveluiden työtekijöille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • tietää päihde- ja mielenterveyden häiriöiden monimuotoisuuden
 • tunnistaa omia asenteitaan ja arvojaan ja ennakkokäsityksiään
 • tunnistaa oman alueensa mielenterveys- ja päihdepalvelut / perehtyy oman alueensa palveluihin
 • tuntee motivoinnin ja motivoivan keskustelun sekä harjaantuu menetelmän käyttämiseen
 • rohkaistuu puheeksi ottamisessa
 • Saa työkaluja dialogiseen kohtaamiseen ja ihmiskäsitykseen

 • Päihde- ja mielenterveyden häiriöt biopsykososiaalisena ilmiönä 
 • Päihde- ja mielenterveyspalvelut ja keskeinen lainsäädäntö 
 • Päihde- ja mielenterveystyön menetelmät 
 • Motivointi ja motivoiva haastattelu 
 • Huoli puheeksi -menetelmä 
 • Päihde- ja mielenterveysongelmat sekä kriisit ilmiönä

Opintojakso syventää opiskelijan seuraavia osaamisalueita:

 • kuntoutustarpeiden ja mahdollisuuksien arviointiosaaminen
 • ohjausosaaminen
 • sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaaminen

Opintojaksolla käytetään Jyväskylän ammattikorkeakoulun Optima-oppimisympäristöä, jonne opiskelijat saavat tunnukset.

Opintojakso sisältää orientaatiotehtävän ennen kontaktiopetusta (10 t), lähiopetuspäivät (16 t) sekä itsenäistä ja vuorovaikutteista verkko-opiskelua oppimistehtävien parissa (109 t), yhteensä 135 tuntia.

Numeerinen arviointi 0-5.

Tanja Tervanen, Yksikön johtaja, Terva Care Oy, YTM, AmO, dialogisen ohjauksen kouluttaja, tuntiopettaja Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Opintojakso on Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosionomiopintojen ja kuntoutuksen ohjaajan opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Suoritetut opinnot ovat hyväksi luettavissa osaksi ammattikorkeakoulututkintoa.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

Kirjallisuus

Koski-Jännes Anja ym. 2008: Kohti muutosta 
Kuhanen Carita, Oittinen Pirkko, Kanerva Anne 2014: Mielenterveyshoitotyö 
Oksanen Jukka 2014: Motivointi työvälineenä 
Eriksson Esa & Arnkil Tom Erik 2012: Huoli puheeksi. Opas varhaisista dialogeista. (Löytyy verkkojulkaisuna) 
Partanen Airi, Holmberg Jan, Inkinen Maria, Kurki Marjo, Salo-Chydenius 2015: Päihdehoitotyö.

Opiskelua tukeva materiaali

Päihdehuoltolaki 
Mielenterveyslaki 
Sosiaalihuoltolaki 
Mielenterveystalo (nettisivut) 
Nuorten mielenterveystalo (nettisivut) 
Päihde linkki (nettisivut)

175 €

22.01.2020 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuminen perutaan 22.1.2020 jälkeen ilman hyväksyttävää syytä tai henkilö ei saavu paikalle, perimme koko maksun.