Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutus (40 op)

Sosiaali ja terveys , Opetus ja kasvatus

22.11.2023 09:00 - 22.11.2024 17:00

22.11.2023 - 22.11.2024, yhteensä 15 opetuspäivää (7 osiota).

Koulutuspäivät kello 9.00–17.00 (9 tuntia)

Lähiopetus järjestetään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tiloissa osoitteessa Patteristonkatu 3 D, 50101 Mikkeli.

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutus (LTTO) on vuoden pituinen työelämälähtöinen täydennyskoulutus tunnetaitojen ohjaamisesta lapsille ja nuorille. Opiskelu on prosessiluonteisesta. Koulutus sisältää 15 reaaliaikaista opetuspäivää joko verkossa tai lähiopetuksena toteutettuna. Lisäksi koulutus sisältää itsenäistä työskentelyä. Koulutuksen voi suorittaa työn ohessa.

Koulutuksen hyväksytysti suorittanut opiskelija saa oikeuden käyttää rekisteröityä Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM® -nimikettä ja graafista tunnusta.
 

Koulutus on tarkoitettu lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Koulutus soveltuu mm. varhaiskasvatuksen opettajille, luokanopettajille, erityisopettajille, koulunkäynnin ohjaajille, sairaalakoulujen opettajille ja ohjaajille, toiminta-, puhe- ja fysioterapeuteille, lasten ja nuorten psykiatrisille hoitajille ja lastensuojelun ohjaajille ja ohjaustyön yrittäjille.

Koulutuksessa on kaksi rinnakkain etenevää oppimispolkua. Toinen on ammatillinen polku lapsen ja nuoren tunne-elämän kehittymisen tukemiseen ja ohjaamisen taitojen kehittämiseen. Toinen polku on henkilökohtainen matka omien tunteiden äärelle ja omien tunnetaitojen kehittämiseen.

Koulutus sisältää myös perusteet seuraaviin menetelmiin: myönteinen kosketus, draaman menetelmät, tunteiden vapautustekniikka EFT sekä tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus NVC-prosessiin pohjautuen. Koulutuksen teoreettinen tausta rakentuu oppimisen kolmen tason kautta: sensorisesta, emotionaalisesta ja kognitiivisesta oppimisen tasosta, jonka taustalla toimii teoria ilmaisullisten terapioiden psykofyysisestä jatkumosta (ETC).

Koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan opiskelija saa oikeuden käyttää rekisteröityä Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM® -nimikettä ja graafista tunnusta.

Koulutuksen osa-alueet ovat:

 • Tunteiden, itsesäätelyn ja tunnetaitojen tietoperusta
 • Tunne-elämän kehittyminen ja siihen vaikuttaminen
 • Tunnetaito-ohjaamisen monimenetelmällinen osaaminen
 • Emotionaalinen turva ja kanssasäätely
 • Myötätuntoinen kohtaaminen ja vuorovaikutus

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa tukea lasten ja nuorten tunnetaitoja monimenetelmällisesti. Hän osaa ohjata tunnetaitoja kolmitasoisen oppimismallin (sensorinen, emotionaalinen ja kognitiivinen) mukaisesti ryhmässä tai yksilötyönä (edellyttää aiempaa osaamista yksilöohjauksista). Hän osaa perustella ohjaustyönsä lähtökohdat kolmitasoisen oppimismallin näkökulmasta. Hän osaa yhdistää lasten ja nuorten tunnetaitojen ohjaamisen omaan ammattitaitoonsa ja työkenttäänsä sekä perustella käyttämiään menetelmiä ja niiden vaikuttavuutta. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti tunnetaito-ohjaajana joko ryhmä- tai yksilötyössä lasten ja nuorten kanssa.

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa:

 • ohjata tunnetaitohetkiä työnkuvaansa soveltuen ja hyödyntää ohjaamisessa kolmitasoista oppimisen mallia
 • käyttää erilaisia tavoitteellisia, toiminnallisia, luovia ja kehollisia tunnetaitojen tukemisen menetelmiä
 • perustella käyttämiään menetelmiä
 • auttaa lasta tai nuorta toimimaan tunteiden kanssa rakentavasti
 • tunnistaa tunteita ja tarpeita käyttäytymisen takaa
 • tunnistaa emotionaaliseen turvaan vaikuttavia tekijöitä ja käyttää joitain sitä lisääviä keinoja
 • kertoa ja havainnollistaa tunnetaitojen eri vaiheita, tunteiden dynamiikkaa ja tunteiden kehollisuutta
 • arvioida ja hyödyntää saatavilla olevia tunnetaitomateriaaleja ja harjoitteita sekä muokata niitä tukemaan kolmitasoista tunnetaitojen oppimista
 • tunnistaa joitakin toimintatapojaan omien tunteiden kanssa ja tunnistaa niiden vaikutus omaan hyvinvointiin
 • tunnistaa ja ilmaista käyttäytymisensä ja tunteidensa alta joitain tarpeita
 • käyttää muutamia sisäistämiään tunnesäätelyn keinoja
 • ylläpitää ja kehittää omia tunnetaitoja

1. OSIO: Tunteet, tarpeet ja tunnetaidot, ke-pe 22.–24.11.2023 (LÄHIOPETUS)

 • Orientoituminen opintoihin ja ryhmäytyminen
 • Luovaan ja keholliseen tunnetyöskentelyyn ja sen teoreettiseen taustaan tutustuminen
 • Perustietoa tunteista, tarpeista ja tunnetaidoista
 • Emotionaalinen turva ja tunnetilanteissa toimiminen
 • Lapsen psyykkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat

Kouluttajana: Inkeri Meriluoto

2. OSIO: Tunne-elämän kehittyminen ja sisäinen lapsi,
to-pe 25.–26.1.2024 (VERKKOVÄLITTEISESTI ONLINE-KOULUTUKSENA)

 • Tunne-elämän kehittymisen portaat
 • Tunne-elämän kehitystä vakauttavat ja myönteiseen kehitykseen ohjaavat tekijät
 • Lapsuuden haitallisten kokemusten vaikutus (ACE)
 • Selviytymisstrategiat ja suojaroolit
 • Sisäinen kanssasäätely: oma sisäinen lapseni

Kouluttajana: Inkeri Meriluoto

3. OSIO: Lapsuuskokemusten vaikutus, to-pe 7.–8.3.2024 (LÄHIOPETUS)

 • Stressinsäätely ja vireystilat tunne- ja itsesäätelyn perustana
 • Tutustuminen EFT:hen (Emotional Freedom Technique, Karita Palomäki verkkomateriaalin kautta)
 • Lapsuuden tarinan näkyväksi tekeminen

Kouluttajana: Inkeri Meriluoto

4. OSIO: Tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus,
to-pe 18.–19.4.2024 (VERKKOVÄLITTEISESTI ONLINE-KOULUTUKSENA)

 • Tarpeet tunteiden takana
 • Kuunteleminen ja selkeä itseilmaisu
 • Myönteinen vuorovaikutus ja yhteyden rakentaminen

Kouluttajana: Sara Hellsten  

5. OSIO: Tunnetaitojen ohjaaminen ja draaman menetelmät,
to-pe 16.–17.5.2024 (LÄHIOPETUS)

 • Ohjaajana toimiminen ja tunnetaito-ohjauksen periaatteet
 • Oppimisen kolmen tason aktivointi tunnetaitohetkissä
 • Nuorten tunnetaito-ohjaus
 • Lopputyöhön orientoituminen
 • Draaman menetelmiä (Leena Ylimäki verkkomateriaalin kautta)

Kouluttajana: Inkeri Meriluoto

6. OSIO: Ohjausharjoittelut, to-pe 29.–30.8.2024 (LÄHIOPETUS)

 • Ohjausharjoittelut
 • Ohjaajatyöskentelyn syventämistä
 • Hyväksyvä, myönteinen kosketus

Kouluttajana: Inkeri Meriluoto

Pienryhmäohjaus Zoomissa, ke 18.9.2024 n. 1h/ryhmä, klo 9-16 välillä

Tukitapaaminen Zoomissa, ke 16.10.2024 klo 18–19.30

7. OSIO: Lopputyöt ja koulutuksen päätös,
to-pe 21.–22.11.2024 (LÄHIOPETUS)

 • Lopputyön esittely – ohjaamistaitojen integrointi omaan työhön
 • Irtipäästäminen ja uuteen avautuminen
 • Koulutuksen päätös ja todistusten jako

Kouluttajana: Inkeri Meriluoto

Koulutuksen laajuus on 40 opintopistettä. Prosessiluonteisessa opiskelussa yhdistyvät 15 reaaliaikaista opetuspäivää joko verkossa tai lähiopetuksena toteutettuna sekä itsenäinen työskentely. Itsenäinen työskentely sisältää kirjallisuuteen perehtymistä, kirjallisia ja toiminnallisia etätehtäviä, käytännön taitojen harjoittelua, pienryhmätyöskentelyä ja lopputyön. Koulutuksen voi suorittaa työn ohessa. Koulutuksessa on käytössä verkko-oppimisympäristö. Koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa koulutusjaksoilla ja sitoutumista koulutukseen.

Koulutuksen laajuus 40 opintopistettä sisältää:

 • Koulutusosiot, 7 kappaletta, yhteensä 15 päivää (5 op)
 • Välitehtävät: kirjallisuuteen perehtyminen, työhön integrointi, toiminnalliset harjoitteet sekä kirjalliset tehtävät (20 op)
 • Pienryhmätyöskentely (3 op)
 • Lopputyö: Lasten tai nuorten tunnetaitoryhmän 8-10 ohjauskerran suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi (12 op)

   

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Osaamisen arviointi perustuu osallistumisen havainnointiin koulutuspäivinä, kirjallisiin välitehtäviin, ohjausharjoitteluun ja lopputyöhön. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien välitehtävien ja lopputyön hyväksyttyä arviointia. Hyväksytty koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa reaaliaikaisessa opiskelussa 13/15 koulutuspäivästä.

Arviointikriteerit         

Hyväksytty osaamisen arviointi edellyttää, että opiskelija:

 • osoittaa perehtyneisyytensä tunteiden, tunnetaitojen ja tunnetaitojen ohjaamisen tietoperustaan
 • osaa soveltaa opittuja tietoja käytännössä
 • osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti oppimiaan menetelmiä tunnetaito-ohjaajana
 • osaa suunnitella ja organisoida tunnetaitojen monimenetelmällistä ohjaamista omaan työnkuvaansa
 • osaa havainnoida ja kuvata tunteiden ja tarpeiden vaikutusta omaan ja toisten toimintaan
 • osaa auttaa lasta tai nuorta toimimaan tunteiden kanssa rakentavasti
 • osaa tukea omaa emotionaalista hyvinvointiaan
 • osaa toimia turvallisesti ja vastuullisesti lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajana


Opiskelijan osaaminen viedään Koski-tietovarantoon, mikäli opiskelija näin haluaa. Tällöin koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä.

Koulutuksen pääkouluttajana toimii VTM, tunnetaitokouluttaja, psykofyysinen vuorovaikutusohjaaja Inkeri Meriluoto.

Inkeri Meriluoto

​Vierailevina kouluttajina Sara Hellsten (tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus, osio 4), Karita Palomäki (EFT, verkkomateriaalina) ja Leena Ylimäki (draaman menetelmiä, verkkomateriaalina).

Ilmoittautuminen 1.11.2023 mennessä alla olevalla ilmoittautumislomakkeella. 

Koulutuksessa vielä kaksi paikkaa vapaana!

Seuraava Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutus alkaa 14.2.2024.

Ilmoittautumisen lisäksi hakijan tulee toimittaa vapaamuotoinen hakemus Mikkelin kesäyliopistoon (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi) 1.11.2023 mennessä.

Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis (max. 1,5 s) kuvaus, jossa kerrot ainakin seuraavat asiat: Aiemmat koulutukset ja työtehtäväsi (eritoten tunnetaito-ohjaajuuteen mielestäsi liittyvät).

1.    Miksi hakeudut koulutukseen?
2.    Millaista työskentelyä olet itsesi ja tunteidesi kanssa tehnyt?
3.    Kerro lyhyesti elämäntilanteestasi.
4.    Miten mahdollistat opiskelun ajallisesti (sekä koulutusosiot että niiden väliset oma-aikaiset opiskelut)?
5.    Muista yhteystietosi.

Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä oleville ilman henkilökohtaista terapiaa koulutuksen rinnalla. Ilmoita silloin hakemuksessasi myös tästä. Tarvittaessa kouluttaja on sinuun yhteydessä ennen koulutuksen alkua.

Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa. Paikat varataan soveltuville hakijoille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Osallistujille lähetetään sähköpostitse tieto koulutukseen hyväksymisestä ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

HUOM! Kysy mahdollisuudesta suorittaa opinnot oppisopimuskoulutuksena oman paikkakuntasi oppisopimustoimistosta.

2995 € Hinta sisältää opetuksen, materiaalin koulutuspäiville, Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajan käsikirjan, tulostettavaa materiaalia tunnetaitohetkiin, ohjausta lopputyösi tueksi, opiskelutehtävät ja tehtävien arvioinnin osaamisperusteisesti sekä koulutustodistuksen. Koulutusmaksu laskutetaan 7 erässä opetuspäivien yhteydessä. Lisäksi opiskelija hankkii pienen henkilökohtaisen tarvikepaketin, jota hän käyttää koulutusosioilla ja itsenäisessä työskentelyssään, tarvikkeiden kustannukset noin 15-20 euroa.

12.11.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 1.11.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan, perimme koko koulutusmaksun. Koulutusmaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).