Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op (UEF)

05.04.2024 00:00 - 30.07.2024 00:00

Palvelujärjestelmä lasten ja perheiden tukena, lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, perusopetus ja varhaiskasvatus, koulu ja varhaiskasvatus, oppilashuolto, kasvatus- ja perheneuvonta, perhesosiaalityö ja lastensuojelun sosiaalityö lapsia, yhteistyö palvelujärjestelmässä, ehkäisevä työ ja ammatillinen tuki lapsia, nuoria ja perheitä tukemassa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisten kasvatus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan ja merkityksen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa ja ongelmien ehkäisyssä.

Verkko-opinnot; luentotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävä ja essee, 135 t.

Opintojakso on aikataulutettu ja se järjestetään kerran lukuvuoden aikana.

Oppimateriaali:

1. Aaltonen K. 2011. Nuorten hyvinvointi ja monialainen yhteistyö. 2. painos. Tietosanoma.
2. Saastamoinen, K. 2016. Lapsen suojelu viranomaisten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä. Käsikirja arjen toimintaan. Helsinki: Edita
3. Bardy M. 2013. Lastensuojelun ytimissä. THL. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-853-7
4. Forsberg H. ja Ritala-Koskinen A. (toim.) 2006. Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus.
5. Petrelius P. & Eriksson P. (toim.) 2018. Uudistuva lastensuojelu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi 32. Helsinki. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-208-6
6. Hämäläinen U. & Kangas O. (toim.) 2010. Perhepiirissä. Kela. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/17471/Perhepiirissa.pdf
7. Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. 2015. Hoitosuositus. Tutkimusnäytöllä tuloksiin. HOTUS. Hoitotyön tutkimussäätiö. https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2019/03/kaltoinkohtelu-hs.pdf
8. Törrönen M., Hänninen K., Jouttimäki P., Lehto-Lundén T., Salovaara P. & Veistilä M. (toim.) 2016. Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus.
9. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lapset, nuoret, perheet. Kasvun kumppanit https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet
10. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastenneuvolakäsikirja. https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja
11. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastensuojelun käsikirja.  https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja
12. Hakulinen T., Laajasalo T. & Mäkelä J. (toim.) 2019. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen: Teoriasta käytäntöön. THL. Ohjaus 9/2019. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-357-1
13. Lapsen aika: Kohti kansallista lapsistrategiaa 2040. Valtioneuvoston julkaisuja 2019:4, OPM ja STM http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-698-0
14. Mönkkönen K. Kekoni T. 2020. Monitoimijuus työntekijän voimavarana ja haasteena. Teoksessa: Hujala A, Taskinen H. (toim.) 2020. Uudistuva sosiaali- ja terveysala. Tampere University press. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/123995/978-952-359-022-9.pdf?sequence=2&isAllowed=y
15. Yliruka, L., Eriksson, P., Jokinen, L. & Pasanen, K. 2022. Kohti monitoimijaista lastensuojelua hyvinvointialueilla. THL. Työpaperi 52. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-984-9  
16. Soveltuva lainsäädäntö ja muu Moodle verkko-oppimisympäristössä ilmoitettu materiaali.

Riitta Vornanen (vastuuopettaja) ja opettaja Minna Rytkönen

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

19.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 19.3.2024 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).