Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutus (40 op) VERKKOKOULUTUS

Valitettavasti koulutus on jo täynnä

Opetus ja kasvatus

04.11.2021 09:00 - 11.11.2022 16:00

4.11.2021–11.11.2022, yhteensä 15 koulutuspäivää (7 osiota).

Koulutuspäivät kello 9.00–16.00 (8 tuntia), paitsi osiossa 1 ensimmäinen päivä kello 9.00–17.00 (9 tuntia). Reaaliaikaiset koulutuspäivät toteutetaan Zoomissa.

Verkossa (Zoom)

Koulutus on tarkoitettu lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Koulutus soveltuu mm. varhaiskasvatuksen opettajille, luokanopettajille, erityisopettajille, koulunkäynnin ohjaajille, sairaalakoulujen opettajille ja ohjaajille, toiminta-, puhe- ja fysioterapeuteille, lasten ja nuorten psykiatrisille hoitajille ja lastensuojelun ohjaajille ja ohjaustyön yrittäjille.

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutus (LTTO) on vuoden pituinen ammatillinen täydennyskoulutus tunnetaitojen ohjaamisesta lapsille ja nuorille. Koulutuksessa on kaksi rinnakkain etenevää oppimispolkua. Toinen on ammatillinen polku lapsen ja nuoren tunne-elämän kehittymisen tukemiseen ja ohjaamisen taitojen kehittämiseen. Toinen polku on henkilökohtainen matka omien tunteiden äärelle ja omien tunnetaitojen kehittämiseen.

Koulutus sisältää myös perusteet seuraaviin menetelmiin: satuhieronta, draaman menetelmät, tunteiden vapautustekniikka EFT sekä tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus NVC-prosessiin pohjautuen. Koulutuksen teoreettinen tausta rakentuu oppimisen kolmen tason kautta: sensorisesta, emotionaalisesta ja kognitiivisesta oppimisen tasosta, jonka taustalla toimii teoria ilmaisullisten terapioiden psykofyysisestä jatkumosta (ETC).

Koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan opiskelija saa oikeuden käyttää rekisteröityä Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM® -nimikettä ja graafista tunnusta.

Koulutuksen osa-alueet ovat:

 • Tunteiden, itsesäätelyn ja tunnetaitojen tietoperusta
 • Tunne-elämän kehittyminen ja siihen vaikuttaminen
 • Tunnetaito-ohjaamisen monimenetelmällinen osaaminen
 • Emotionaalinen turva ja kanssasäätely
 • Myötätuntoinen kohtaaminen ja vuorovaikutus

Osaamistavoitteet      

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa tukea lasten ja nuorten tunnetaitoja monimenetelmällisesti. Hän osaa ohjata tunnetaitoja kolmitasoisen oppimismallin (sensorinen, emotionaalinen ja kognitiivinen) mukaisesti ryhmässä tai yksilötyönä (edellyttää aiempaa osaamista yksilöohjauksista). Hän osaa perustella ohjaustyönsä lähtökohdat kolmitasoisen oppimismallin näkökulmasta. Hän osaa yhdistää lasten ja nuorten tunnetaitojen ohjaamisen omaan ammattitaitoonsa ja työkenttäänsä sekä perustella käyttämiään menetelmiä ja niiden vaikuttavuutta. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti tunnetaito-ohjaajana joko ryhmä- tai yksilötyössä lasten ja nuorten kanssa.

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa:

 • ohjata tunnetaitohetkiä työnkuvaansa soveltuen ja hyödyntää ohjaamisessa kolmitasoista oppimisen mallia
 • käyttää erilaisia tavoitteellisia, toiminnallisia, luovia ja kehollisia tunnetaitojen tukemisen menetelmiä
 • perustella käyttämiään menetelmiä 
 • auttaa lasta tai nuorta toimimaan tunteiden kanssa rakentavasti
 • tunnistaa tunteita ja tarpeita käyttäytymisen takaa
 • tunnistaa emotionaaliseen turvaan vaikuttavia tekijöitä ja käyttää joitain sitä lisääviä keinoja 
 • kertoa ja havainnollistaa tunnetaitojen eri vaiheita, tunteiden dynamiikkaa ja tunteiden kehollisuutta
 • arvioida ja hyödyntää saatavilla olevia tunnetaitomateriaaleja ja harjoitteita sekä muokata niitä tukemaan kolmitasoista tunnetaitojen oppimista
 • tunnistaa joitakin toimintatapojaan omien tunteiden kanssa ja tunnistaa niiden vaikutus omaan hyvinvointiin
 • tunnistaa ja ilmaista käyttäytymisensä ja tunteidensa alta joitain tarpeita
 • käyttää muutamia sisäistämiään tunnesäätelyn keinoja
 • ylläpitää ja kehittää omia tunnetaitoja

1. OSIO to-la 4.11.–6.11.2021

 • Orientoituminen opintoihin ja ryhmäytyminen
 • Luovaan ja keholliseen tunnetyöskentelyyn ja sen teoreettiseen taustaan tutustuminen
 • Perustietoa tunteista, tarpeista ja tunnetaidoista
 • Emotionaalinen turva ja tunnetilanteissa toimiminen
 • Lapsen psyykkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat

Kouluttajana: Inkeri Meriluoto

2. OSIO to-pe 20.–21.1.2022

 • Tunne-elämän kehittymisen portaat ja kehitystä vakauttavat ja myönteiseen ohjaavat tekijät
 • Lapsuuden haitallisten kokemusten vaikutus (ACE)
 • Selviytymisstrategiat ja suojaroolit
 • Sisäinen kanssasäätely: oma sisäinen lapseni

Kouluttajana: Inkeri Meriluoto

3. OSIO to-pe 10.–11.3.2022

 • Stressinsäätely ja vireystilat tunne- ja itsesäätelyn perustana
 • Tutustuminen EFT:hen (Emotional Freedom Technique, Karita Palomäki verkkomateriaalin kautta)
 • Lapsuuden tarinan näkyväksi tekeminen

Kouluttajina: Inkeri Meriluoto

4. OSIO to-pe 21.-22.4.2022

 • Tarpeet tunteiden takana
 • Kuunteleminen ja selkeä itseilmaisu
 • Myönteinen vuorovaikutus ja yhteyden rakentaminen

Kouluttajana: Sara Hellsten

5. OSIO to-pe 9.–10.6.2022

 • Ohjaajana toimiminen ja tunnetaito-ohjauksen periaatteet
 • Oppimisen kolmen tason aktivointi tunnetaitohetkissä
 • Nuorten tunnetaito-ohjaus
 • Lopputyöhön orientoituminen

Kouluttajina: Inkeri Meriluoto

6. OSIO to-pe 25.–26.8.2022

 • Ohjausharjoittelut pareittain
 • Satuhieronta ja hyväksyvä, myönteinen kosketus

Kouluttajana: Inkeri Meriluoto

Online-tapaaminen to 6.10.2022 klo 18–19.30.

7. OSIO to-pe 10.–11.11.2022

 • Lopputyön esittely – ohjaamistaitojen integrointi omaan työhön
 • Irtipäästäminen ja uuteen avautuminen
 • Koulutuksen päätös ja todistusten jako

Kouluttajana: Inkeri Meriluoto

Koulutuksen laajuus on 40 opintopistettä. Prosessiluonteisessa opiskelussa yhdistyvät 15 reaaliaikaista opetuspäivää verkossa (Zoom) sekä itsenäinen työskentely. Itsenäinen työskentely sisältää kirjallisuuteen perehtymistä, verkkotallenteiden katsomista, kirjallisia ja toiminnallisia etätehtäviä, käytännön taitojen harjoittelua, pienryhmätyöskentelyä ja lopputyön. Koulutuksen voi suorittaa työn ohessa. Koulutuksessa on käytössä verkko-oppimisympäristö. Koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa koulutusjaksoilla ja sitoutumista koulutukseen.

Koulutuksen laajuus 40 opintopistettä sisältää:

 • Koulutusosiot, 7 kappaletta, yhteensä 15 päivää (5 op)
 • Välitehtävät: kirjallisuuteen perehtyminen, työhön integrointi, toiminnalliset harjoitteet sekä kirjalliset tehtävät (20 op)
 • Pienryhmätyöskentely (3 op)

Lopputyö: Lasten tai nuorten tunnetaitoryhmän 8–10 ohjauskerran suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi (12 op)

Osaamisen arviointi     

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Osaamisen arviointi perustuu kirjallisiin välitehtäviin, ohjausharjoitteluun ja lopputyöhön. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien välitehtävien ja lopputyön hyväksyttyä arviointia. Hyväksytty koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa reaaliaikaisessa opiskelussa 13/15 koulutuspäivästä.

Arviointikriteerit         

Hyväksytty osaamisen arviointi edellyttää, että opiskelija osaa:

 • integroida tunnetaitojen monimenetelmällistä ohjausta omaan työnkuvaansa oppimisen kolmen tason mukaisesti
 • esitellä ja perustella monimenetelmällisen tunnetaitoryhmän toimintatavat ja tavoitteet
 • arvioida ja muokata saatavilla olevia tunnetaitoharjoitteita kolmitasoisen oppimismallin mukaiseksi
 • havainnollistaa ja sanoittaa tunnetaitojen eri vaiheita, tunteiden dynamiikkaa ja tunteiden kehollisuutta lapsiryhmälle sopivaksi
 • tukea lasta tunteiden tunnistamisessa ja säätelemisessä
 • selittää tunteiden ja tunnetaitojen perusteet eri lähdeaineistoihin pohjautuen
 • arvioida omia tunnetaitojaan ja niiden kehittymistä
 • tunnistaa ja nimetä oman sekä lapsen tai nuoren reagoimisen taustalta muutamia tarpeita
 • kuvata emotionaalisen turvan sekä stressin- ja tunnesäätelyn perusteet ja testata niiden tukemisen peruskeinoja niin itsensä kuin lapsen kohdalla
 • soveltaa rakentavan ja myötäelävän vuorovaikutuksen perusteita työssään ja arvioida niiden vaikutusta yhteyteen lapsen kanssa
 • nimetä muutamia keinoja, joilla ylläpitää ja kehittää omia tunnetaitojaan
 • arvioida omakohtaisesti kokeilemiaan tunnetaitoharjoitteita

Koulutuksen pääkouluttaja toimii VTM, tunnetaitokouluttaja, psykofyysinen vuorovaikutusohjaaja Inkeri Meriluoto.

Vierailevina kouluttajina Karita Palomäki (EFT, verkkomateriaalina) Leena Ylimäki (draaman menetelmiä, verkkomateriaalina) ja Sara Hellsten (tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus). Satuhieronnan sisällöstä vastaa menetelmän kehittäjä Sanna Tuovinen.

Ilmoittautumiset 17.10.2021 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, p. 044 710 4242 tai alla olevalla ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen lisäksi hakijan tulee toimittaa vapaamuotoinen hakemus Mikkelin kesäyliopistoon (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi) 17.10.2021 mennessä.

Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis (max. 1,5 s) kuvaus, jossa kerrot ainakin seuraavat asiat: Aiemmat koulutukset ja työtehtäväsi (eritoten tunnetaito-ohjaajuuteen mielestäsi liittyvät).

 1. Miksi hakeudut koulutukseen?
 2. Millaista työskentelyä olet itsesi ja tunteidesi kanssa tehnyt?
 3. Kerro lyhyesti elämäntilanteestasi.
 4. Miten mahdollistat opiskelun ajallisesti (sekä koulutusosiot että niiden väliset oma-aikaiset opiskelut)?
 5. Muista yhteystietosi.

Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä oleville ilman henkilökohtaista terapiaa koulutuksen rinnalla. Ilmoita silloin hakemuksessasi myös tästä. Tarvittaessa kouluttaja on sinuun yhteydessä ennen koulutuksen alkua.

Koulutukseen voidaan ottaa enintään 20 opiskelijaa. Paikat varataan soveltuville hakijoille ilmoittautumisjärjestyksessä. Mukaan mahtuu vielä 1 osallistuja!

Osallistujille lähetetään sähköpostitse tieto koulutukseen hyväksymisestä ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

2995 € Hinta sisältää opetuksen, materiaalin koulutuspäiville, Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajan käsikirjan, tulostettavaa materiaalia tunnetaitohetkiin, henkilökohtaisen konsultaation kouluttajan kanssa, etäopiskelutehtävät ja tehtävien arvioinnin sekä koulutustodistuksen. Koulutusmaksu laskutetaan 7 erässä opetuspäivien yhteydessä. Lisäksi opiskelija hankkii pienen henkilökohtaisen tarvikepaketin, jota hän käyttää koulutusjaksoilla ja itsenäisessä työskentelyssään, tarvikkeiden kustannukset noin 15–20 euroa.

17.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 17.10.2021 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 17.10.2021 jälkeen perimme koulutuksen koko hinnan.