Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot , Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

26.09.2023 00:00 - 14.11.2023 00:00

Lapsen ja nuoren kehityksellisten, tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen muodostuminen; vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden synty; lapsuuden ja nuoruuden kehityskaaren eri vaiheiden keskeiset kehitystehtävät; kehityksen kulkuun vaikuttavat suojaavat ja riskitekijät sekä psyykkisen kehityksen ongelmat. 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa perusteet lapsen ja nuoren biopsykososiaalisesta kehityksestä ja sen eri vaiheista, perusihmissuhteiden syntymiseen vaikuttavista keskeisistä tekijöistä ja tunnistaa psyykkistä häiriintymistä ja syrjäytymistä aiheuttavia riskitekijöitä.

Verkko-opinnot; luentotallenteet 8 t ja itsenäistä verkkotyöskentelyä (oppimistehtävät, verkkotentti ja vertaistyöskentely) 127 h. 

Opintojakso on aikataulutettu ja se järjestetään kerran lukuvuoden aikana

Oppimateriaali:

1. Kumpulainen, K. ym. (toim.) 2016. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. Sisältää mm. seuraavat osiot:
I Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys; Biopsykososiaalinen kehitys s. 20–22, Normaali psyykkinen kehitys eri ikäkausina s. 23–60, Psyykkisen kehityksen riskit ja suojaavat tekijät s. 61–90,
II Häiriöiden esiintyminen, luokittelu ja tutkiminen; Häiriöiden esiintyvyys ja luokittelu s. 116–132,
IV Palvelujärjestelmä ja hoitoon lähettäminen; Mielenterveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy s. 428–-436, Palvelujärjestelmä s. 437–451, Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen yhteistyötahot s. 460–463,
V Psykososiaaliset hoidolliset interventiot; Johdatus psykososiaalisiin hoitomuotoihin s. 484, Perusterveydenhuollon interventiot s. 485–491, Psykoedukaatio s. 492–502,
VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiä; Adoptio ja sijoitus s. 760–768.

2. Aro, A. & Laakso M-L. (toim.): Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Niilo Mäki Instituutti, 2020 (vastaa vuoden 2011 painosta).

3. Aalto-Setälä, T., Huikko, E. Appelqvist-Schmidlechner, K., Haravuori, H. & Marttunen, M. 2020. Kouluikäisten mielenterveysongelmien tuki ja hoito perustason palveluissa: Opas tutkimiseen, hoitoon ja vaikuttavien menetelmien käyttöön. Sivut 18–38, 47–51, 69–108.
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-547-6

4. Lisäksi muu verkko-oppimisympäristössä ilmoitettu materiaali.

Lastenpsykiatrian prof. Ilona Luoma (vastuuopettaja), lastenpsykiatrian erikoislääkäri, kliininen opettaja Jussi Karppi, lastenpsykiatrian osastonylilääkäri Anita Puustjärvi

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

11.09.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 11.9.2023 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen perimme koko hinnan riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).