Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (varhaiskasvatus) 25 op (UEF)

Opetus ja kasvatus, avoin

01.08.2021 00:00 - 30.06.2022 00:00

Kun suunnitelmissasi on varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkinto, aloita opinnot syksyllä työn ohessa!
Varhaiskasvatuksen opettajaksi pätevöittävän opiskelun voit aloittaa avoimen yliopiston varhaiskasvatuksen perusopinnoilla Mikkelin kesäyliopistossa.

Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (varhaiskasvatus) soveltuvat erityisesti varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen hakeville, päivähoidon ja pienten lasten toiminnan ohjauksessa toimiville ammatillisen osaamisen täydentämiseksi ja kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Varhaiskasvatukseen suuntautunut kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus tuo mahdollisuuden hakeutua varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen väylän kautta, opinnot eivät sellaisenaan tuota varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta aiemman päivähoitoalan tms. tutkinnon lisäksi.

Opiskelija ymmärtää kasvatustieteiden muodostamaa kokonaisuutta monitieteisenä tieteenalana sekä tunnistaa joitakin sen keskeisimmistä sisältö- ja sovellusaloista ja toimintakonteksteista. Hänellä on alustava käsitys kasvatustieteiden tavoista käsitteellistää kasvun ja oppimisen ilmiöitä sekä niiden tutkimustavoista. Opiskelija on motivoitunut tieteenalansa opinnoista, osoittaa halua osaamisensa kehittämiseen ja on varmistumassa koulutusvalintansa osuvuudesta.

Opiskelijalla on valmius rakentaa tieteellistä, kestävää ja eettistä perustaa varhaiskasvatuksen kasvatustyölle. Hänellä on perustietoja ja perustaitoja hoidon, kasvatuksen ja opetuksen suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi, lasten kehityksen ja oppimisen, sosiaalistumisen, sivistymisen, henkistymisen sekä kestävän lapsuuden edistämiseksi. Hän osaa käyttää systeemistä pedagogista ajattelua ja ymmärtää sen kestävän ja kriittisen luonteen. Opiskelija ymmärtää, miten systeeminen pedagoginen ajattelu ja toiminta turvaavat ja kehittävät varhaiskasvatusta, esiopetusta ja koulumaailmaan siirtymistä.

Opintokokonaisuus sisältää opintojaksoittain määriteltyjä erilaisia suoritustapoja: verkkotyöskentelyä, opintopiirejä, oppimistehtäviä, kirjallisuus/luentotenttejä. Opintojaksot on aikataulutettu ja sisältävät vähäistä lähiopetukseen osallistumista.

  • Johdatus kasvatustieteisiin, 5 op
  • Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa, 3 op
  • Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, eriytyvä osa VaKa, 2 op
  • Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa, 2 op
  • Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, eriytyvä osa VaKa, 3 op
  • Oppimisen ja kehityksen perusteet (luennot ja kirjallisuus), 3 op
  • Oppimisen ja kehityksen perusteet (vuorovaikutus ja pienryhmä), (2 op)
  • Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle, 2 op
  • Orientaatio varhaiskasvatukseen, 3 op 

Vahvistetaan myöhemmin.