Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen, perusopinnot 25 op (UEF)

Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen 22-23

01.08.2022 00:00 - 31.12.2023 00:00

Tämä opintokokonaisuus on suunnattu erityisesti opettajaksi opiskeleville ja se antaa valmiuksia varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen johtamistehtävissä toimimiseen.

Kasvatus- ja koulutusalan johtamisen perusopintojen suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2.4 § säädetyn vaatimuksen rehtorilta vaadittavista opinnoista. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevassa asetuksessa (2 §) todetaan, että: "rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on: 1) ylempi korkeakoulututkinto; 2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus; 3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä 4) opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.” Pelkät kasvatus- ja koulutusalan johtamisen perusopinnot eivät yksinomaan tuota kelpoisuutta.

Kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen keskinäinen suoritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan opinnot Johtajuusidentiteetti -opintojaksolla (aloitus syyskuussa tai tammikuussa)

Perusopinnoissa käsitellään kasvatuksen ja koulutuksen lainsäädäntöä ja hallintoa, henkilöstön ja talouden johtamista, arviointia ja kehittämistä sekä pedagogista johtajuutta ja laatujohtamista. Lainsäädäntö, hallinto ja johtaminen opintojaksolla opiskelija voi valita koulutusmuodoittain eriytyvän seminaarin suuntautumisensa mukaisesti.

Pakolliset opintojaksot:
Johtajuusidentiteetti 1 op
Johtamisen perusteet 6 op
Lainsäädäntö, hallinto ja johtaminen 2 op
Henkilöstöjohtaminen ja johtajuus 6 op
Kasvatus-ja koulutusyhteisöjen pedagoginen johtaminen 5 op
Arviointi kehittämisen tukena 5 op

Opinnot on aikataulutettu ja integroitu yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen.

Kasvatus-ja koulutusalan johtamisen perusopinnot suorittanut opiskelija:

-tuntee johtamisen yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tekijöitä sekä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia yhteyksiä

-osaa tarkastella ja arvioida johtamista teoreettisesti, käsitteellisesti ja systeemisesti

-on saanut valmiuksia opetussuunnitelmatyön, arvioinnin ja kehittämisen johtamiseen pedagogisen laadun parantamiseksi

-on vahvistanut ja monipuolistanut ammatillista johtajuusidentiteettiään ja osaa arvioida ja kehittää osaamistaan

-(GT: johtaminen ja kehittäminen, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen)

Lukuvuonna 2022-2023 opinnot pystyy suorittamaan etänä, opintojaksojen Johtajuusidentiteetti 1 op sekä Lainsäädäntö, hallinto ja johtaminen 2 op  opetukseen (luennot, seminaarit) on mahdollista osallistua etänä. Toki tulee huomioida, että opetus ei ole ilta-aikaan/viikonloppuna vaan yliopiston perusopetuksen osalta enemmän päivä- , iltapäivä-aikaan.

415 €

23.09.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).