Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteen opiskeluun ja lähtökohtiin 5 op

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

12.09.2022 00:00 - 27.11.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 
• osaa kuvata akateemisen opiskelun vaatimuksia ja arvioi ja kehittää itseohjautuvasti ja tavoitteellisesti omia opiskeluvalmiuksiaan ja -taitojaan akateemisessa opiskelussa sekä verkkoympäristössä
• tunnistaa tieteellisyyden ja tieteellisen toiminnan perusperiaatteita
• osaa kuvata sosiaali- ja terveyshallintotieteen syntyä, kehitystä ja nykytilaa ja osaa nimetä hallintotieteen keskeisiä teorioita ja selittää niiden merkitystä nykypäivän organisaatioissa,
• kirjoittaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan lähdemateriaalia hyödyntäen ja soveltaa kriittisesti reflektoiden teoriatietoa sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstiin.
 

Akateemisen opiskelun perusperiaatteet; tieteellisyys ja tieteellinen toiminta; sosiaali- ja terveyshallintotieteen tausta ja kehitys; hallintotieteen keskeiset teoriat.

Verkkojakso. Oppimistehtävät. Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn. Itsenäinen työskentely 135 t.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

22.08.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 22.8.2022 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).